Curso 2014-15: Horas de visita

ETAPA

CURSO

TUTOR/A

DIA

HORA

ESO
(TUTORES)

1º A

Ana Picoaga Montoussé

Miércoles

9:50 h

1º B

Ruth Bembibre González

Lunes

9:00 h

1º C

Juan María Sánchez Curto

Martes

11:50 h

2º A

Carmen Moure Vázquez

Viernes

11:00 h

2º B

Jesús Vázquez Fernández

Miércoles

13:00 h

2º C

Antonio de Oliveira Fernández

Jueves

11:50 h

3º A

Juan Carlos González González

Lunes

11:50 h

3º B

José Estarque Moreno

Viernes

11:50 h

3º C

Julio Segura Domínguez

Lunes

9:00 h

4º A

Mª José Román González

Jueves

9:50 h

4º B

Sandra Rosendo Fernández

Jueves

11:50 h

4º C

Marta Sineiro de Saa

Martes

11:50 h

ESO
(OTROS)

DIA Y HORA A CONVENIR

Gerardo Calvo Rodriguez
Roberto Calvo Lorenzo

Miguel García Limeses

Basilio Fernández Magdalena

Yolanda Garrido Cimadevila

Ana Mary Garrido Muiños

Rafael Gil Villanueva

Manuel Lorenzo Gutiérrez

Patricia Melero Adrio

Ramón Méndez Sande

Ramón Otero Moreira

Mercedes Pérez Sánchez

María Veiga Iglesias

Marciano Vidal Corcoba

ORIENTADORA

Verónica Cortizo Garrido

DIA Y HORA A CONVENIR
AUX. CONVERSACIÓN

Rose Galante Albano

DIRECCIÓN

P. Benjamín Fernández de la Riva

Jueves

18:00 a 19:00 h

Francisco Barros Sanmartín

José Manuel Rodríguez Huerta

Goretti Canario Cacabelos

Eduardo Prado Souto

José Caldas Cerviño

Manuel Martínez Torres

REUNIÓNS COS PAIS Curso 2014-15

Coa finalidade de facilitar a relación familia – colexio, unha vez iniciado o curso celébranse reunións de presentación por niveis en todas as etapas, informando aos pais das características do novo curso. As anteditas reunións teñen lugar no Teatro e posteriormente nas aulas respectivas, ás 20:00 horas, e a súa convocatoria realízase por escrito en circular entregada aos alumnos/as.

Nivel

CURSO

TITOR/A

DIA

1º ESO

1º A

Ana Picoaga Montoussé

22 de setembro de 2014

1º B

Ruth Bembibre González

1º C

Juan María Sánchez Curto

2º ESO

2º A

Carmen Moure Vázquez

2º B

Jesús Vázquez Fernández

2º C

Antonio de Oliveira Fernández

3º ESO

3º A

Juan Carlos González González

23 de setembro de 2014

3º B

José Estarque Moreno

3º C

Julio Segura Domínguez

4º ESO

4º A

Mª José Román González

4º B

Sandra Rosendo Fernández

4º C

Marta Sineiro de Saa

 

 

 • 1º ESO
 • 2º ESO
 • 3º ESO
 • 4º ESO

Objetivos por área 1º ESO

 • 1ª Eval
 • 2ª Eval
 • 3ª Eval

1ª Evaluación

 • CCNN
 • CCSS
 • E. F.
 • E. P. V.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • P. I.

CIENCIAS DA NATUREZA

 1. ( c ) Coñece as características diferenciais dos seres vivos.
 2. ( c ) Coñece os compoñentes moleculares da materia viva.
 3. ( c ) Coñece o concepto de habitat e sinala as características que facilitan ou dificultan a vida na terra.
 4. ( c ) Coñece o concepto de especie e a nomenclatura científica.
 5. ( c ) Recoñece as características principais dos distintos grupos de animais vertebrados.
 6. ( c ) Coñece as características principais e a clasificación xeral dos animais invertebrados, sinalando exemplos de cada grupo.
 7. ( c ) Recoñece as partes fundamentais dunha planta e as súas funcións.
 8. ( p ) Utiliza claves dicotómicas para identificar un obxecto.
 9. ( p ) Utiliza exemplos de nomes científicos de organismos para identifica-lo xénero e a especie.
 10. ( p ) Identifica diferentes invertebrados e vertebrados utilizando fotografías e guías de campo.
 11. ( p ) Interpreta a metamorfose dalgúns animais.
 12. ( p ) Elabora cadros de analoxías e diferencias entre os distintos grupos de animais.
 13. ( a ) Recoñece a necesidade de clasifica-los seres vivos para aborda-la súa biodiversidade.
 14. ( a ) Respecta a biodiversidade e as especies ameazadas de extinción.
 15. ( a ) Recoñece que o home é un mamífero resultado dun proceso evolutivo.

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. ( c ) Coñece que a Terra é o planeta da vida, así como a súa forma e principais características.
 2. ( c ) Comprende o movemento de rotación e translación e as súas principias consecuencias xeográficas.
 3. ( c ) Explica o que é lonxitude e latitude, fusos horarios e as distintas escalas.
 4. ( c ) Coñece a estrutura e composición da Terra.
 5. ( c ) Identifica e coñece as características xerais do relevo e das augas de Asia, América, África, Oceanía e a Antártida.
 6. ( c ) Identifica e coñece as características xerais do relevo e das augas de Europa, España e Galicia.
 7. ( c ) Coñece como se formaron os continentes e o seu constante desprazamento.
 8. ( c ) Sabe como se producen e onde se localizan os terremotos e volcáns.
 9. ( c ) Coñece as causas da formación e modificación do relevo.
 10. ( c ) Coñece aspectos básicos da estrutura da terra e da hidrosfera (augas mariñas, continentais).
 11. ( c ) Coñece aspectos básicos da atmosfera, do clima e da biosfera.
 12. ( p ) Sabe localizar nun mapa os accidentes xeográficos máis importantes de Europa, Asia, América e África.
 13. ( p ) Sabe localizar lugares nun mapa empregando a latitude e lonxitude.
 14. ( p ) Interpreta de maneira sinxela climogramas e mapas do tempo.
 15. ( a ) Valora e aproveita o propio tempo e respecta o dos demais.
 16. ( a ) Recoñece as catástrofes que provocan os terremotos e os volcáns e valora a importancia da axuda e a solidariedade nestas situacións.

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Es capaz de planificar y llevar a cabo un calentamiento general individual o grupal y aplicarlo, previa preparación, en una ficha técnica. (C)
 2. Adquiere un mayor nivel de desarrollo orgánico y funcional trabajando las cualidades físicas básicas. (C)
 3. Localiza el pulso y determina su frecuencia cardiaca máxima, adaptándola acorde a la intensidad de trabajo que realiza. (P)
 4. Participa en la conservación y mejora del material e instalaciones donde desarrolla su actividad física y se preocupa por su higiene personal. (P)
 5. Valora los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la salud y adopta una actitud preventiva ante los mismos. Observa e recoñece directamente as formas que integran a realidade circundante e é capaz de expresalo (A)
 6. Participa activamente en juegos predeportivos de balonmano, baloncesto, fútbol,voleibol,etc. (P)

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

 1. (p) Observa e recoñece directamente as formas que integran a realidade circundante e é capaz de expresalo mediante debuxos, pintura e colage.
 2. (p) Utiliza diferentes recursos para representar formas.
 3. (p) Compara obras basadas na realidade e obras creadas dende a imaginación.
 4. (p) Emprega recursos gráficos visuais para expresar sensacions e emocions.
 5. (p) Simplifica un obxecto sinxelo mediante a utilización de formas xeométricas.
 6. (c) Recoñece as diferentes finalidades dos menxases visuais.
 7. (p) Recoñece en obras de arte os recursos plásticos: formas abertas e formas pechadas.
 8. (p) Realiza composicions con diferentes efectos visuais.
 9. (a) Amosa interese por descubrir dimensións estéticas e cualidades expresivas no entorno habitual.
 10. (p) Diferencia as cores primárias das secundarias.
 11. (c) Coñece as diferentes gamas cromáticas e os seus valores expresivos.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Distingue el tipo de comunicación y sus elementos en situaciones concretas.
 2. Identifica y elabora textos descriptivos.
 3. Distingue las palabras por su acentuación.
 4. Aplica las reglas generales de acentuación y emplea correctamente la tilde.
 5. Distingue y combina unidades de la lengua.
 6. Diferencia diptongos, triptongos e hiatos y domina su acentuación.
 7. Diferencia las partes de la oración variables e invariables.
 8. Conoce los mecanismos de formación de palabras.
 9. Diferencia morfemas léxicos y gramaticales.
 10. Reconoce relaciones semánticas de las palabras: monosemia, polisemia, homonimia; sinonimia y antonimia; campos semántico y léxico.
 11. Reconoce el sustantivo y sus clases.
 12. Distingue el género literario de un texto.
 13. Diferencia los recursos literarios esenciales.
 14. Conoce el contenido y características formales del género lírico.
 15. Analiza la rima y la medida de los poemas.
 16. Presenta sus trabajos de forma limpia y ordenada.
 17. Manifiesta interés por la materia y realiza habitualmente sus tareas.

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Recoñece a estructura das palabras, as letras e os dígrafos do alfabeto galego ( c )
 2. Identifica o sustantivo, as suas clases e as variacións de xénero e número ( p )
 3. Identifica o adxectivo, as suas clases e as variacións de xénero e número.
 4. Recoñece a clase de palabras dos artigos, as súas formas e os seus usos. ( c )
 5. Coñece o vocabulario relacionado co corpo humano, a saúde ( c )
 6. Distingue texto, parágrafo e oración (p)
 7. Recoñece e produce textos agumentativos e expositivos. (p)
 8. Identifica os textos literarios e os seus recursos (p)
 9. Distingue os tres principias xéneros literarios: lirica, narrativa e teatro. (p)
 10. Recoñece a diversidade lingüística no mundo (p)
 11. Coñece as linguas románicas e valora a intercomprensión entre elas ( c )
 12. Coñece as diferentes lenguas da península Ibérica e o dominio no que se falan. ( c )
 13. Traballa nas tarefas de aula e co libro de exercicios. ( p )

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. (C) Coñece, comprende e utiliza correctamente expresións coloquiais (saudar, pedir e dar información persoal, dar as grazas, pedir por favor,...).
 2. (C) Coñece o vocabulario e as estruturas referentes ao aula (classroom language) e á familia (family members), días da semana, meses do ano, expresións de tempo (horas, meses, anos, estacións, partes do día, datas, números ordinais), decepcións do aspecto físico ( cores, pezas de vestir, tamaños, modelos, peiteados, partes do corpo).
 3. (C) Coñece os adxectivos posesivos, o verbo "to be" e o verbo "to have got"nos seus diferentes usos, o xenitivo saxón e as regras gramaticais para a formación do presente simple e do presente continuo.
 4. (C) Coñece e utiliza as expresións coloquiais (dar e pedir información sobre a procedencia, asociar países e idiomas, comparar o modo de vida inglés co seu propio).
 5. (C) Coñece e utiliza correctamente a estrutura do verbo “there is/there are”, os indefinidos “some”, “any” e as expresións de cantidade.
 6. (C) Coñece e utiliza correctamente os grados do adxectivo.
 7. (P) Extrae información global e específica de textos orais e escritos relativos aos temas socioculturais tratados en clase.
 8. (P) Realiza exercicios de comprensión (completa, ordena, responde).
 9. (P) Redacta textos breves e sinxelos facendo uso do vocabulario e as estruturas dadas.
 10. (P)Traduce de forma directa e inversa facendo uso correcto das estruturas dadas.
 11. (A) Esfórzase por pronunciar correctamente e respectar o ritmo e a entoación.
 12. (A) Realiza a diario as súas tarefas de aula e de casa. 12..A. Mostra interese por participar en situacións de intercambio comunicativo.

MATEMÁTICAS

 1. Utilizar correctamente os números naturais co fin de representar a realidade de xeito claro, conciso, preciso e rigoroso.
 2. Identificar múltiplos e divisores dun número, números primos e compostos, e obter a descomposición en factores primos para calcular o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo na resolución de problemas da vida real.
 3. Cuantificar aspectos da realidade utilizando os números enteiros e realizando os cálculos apropiados en cada situación: relacionar, representar, ordenar e operar correctamente con números enteiros, aplicando correctamente a xerarquía das operacións con e sen paréntese.
 4. Entender os conceptos de potencia e raíz cadrada, así como utilizar e interpretar as potencias e raíces cadradas en expresións matemáticas sinxelas, manipulando os algoritmos de cálculo necesarios.
 5. Resolver problemas relacionados coa vida cotiá describindo verbalmente o proceso elixido e as solucións obtidas, e utilizando correctamente as potencias e as raíces cadradas.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. ( c ) Conoce, comprende y utiliza correctamente expresiones coloquiales (identificarse, saludar, pedir por favor, dar las gracias, preguntar la hora)
 2. ( c ) Conoce algunos aspectos generales de la lengua francesa.
 3. ( c ) Conoce los números hasta el 50 y el vocabulario objeto de estudio.
 4. ( c ) Conoce y utiliza correctamente los verbos auxiliares, los articulos, los posesivos, el femenino y el plural.
 5. ( c ) Conoce, comprende y utiliza correctamente las formas gramaticales para afirmar y negar.
 6. ( c ) Conoce las reglas gramaticales del uso de: c’est, ce sont, il est, ils sont.
 7. ( c ) Conoce el vocabulario del cuerpo humano, ropa, colores, adjetivos calificativos y nacionalidades.
 8. ( c ) Conoce y utiliza correctamente los artículos y los posesivos.
 9. ( p ) Lee y escribe palabras y estructuras objeto de estudio.
 10. ( p ) Relaciona significado, pronunciación y representación gráfica distinguiendo entre masculino y femenino, singular y plural.
 11. ( p ) Traduce de Español a Francés teniendo en cuenta la concordancia entre los elementos de la frase.
 12. ( p ) Realiza ejercicios de comprensión oral y escrita (completar, ordenar y responder)
 13. ( p ) Elabora diálogos breves y sencillos a partir de un modelo.
 14. ( p ) Elabora frases afirmativas y negativas.
 15. ( a ) Es limpio, ordenado y preciso en la elaboración de sus tareas.
 16. ( a ) Trabaja diariamente en las tareas del aula y hace sus deberes.
 17. ( a ) Muestra interés por la posibilidad de expresarse en una segunda lengua extranjera.

RELIGIÓN

 1. Interpreta las narraciones bíblicas sobre el origen y sentido del mundo y de la vida humana.
 2. Conoce el sentido de la vida que propone el Cristianismo.
 3. Razona que significa el pecado en el ser humano.
 4. Descubre que el mensaje de Jesús nos invita a una vida plena y comprometida.
 5. Explica como surgieron las religiones y como están presentes en el mundo.
 6. Distingue las características elementales de las religiones mayoritarias presentes en el mundo.

PROXECTO INTERDISCIPLINAR

 1. Identifica e analiza diferentes fontes para acadar información dos contados relacionados co tema central.
 2. Selecciona os contidos, facendo este traballo en grupo.
 3. Solventa problemas sinxelos, traballando ordenadamente e empregando os coñecementos das diferentes áreas, relacionando a documentación técnica apropiada para cada caso.
 4. Comunica a información acadada de forma clara e precisa, amosando os coñecementos das linguaxes propias das áreas.
 5. Analiza o impacto medioambiental que xera o transporte e a tecnoloxía en xeral.
 6. Plantexa novas solucións tecnolóxicas para mellora-los transportes e os problemas medioambientais desenrolando proxectos e ideas sostibles.
 7. Desenrola habilidades para manexar contados das diferentes áreas, seleccionando as máis idóneas para soluciona-los problemas plantexados.

 

 

2ª Evaluación

 • CCNN
 • CCSS
 • E. F.
 • E. P. V.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • P. I.

CIENCIAS DA NATUREZA

 1. Coñece o proceso de formación da semente e do froito, así como a función que desempeñan. (C)
 2. Coñece as características diferenciais dos distintos grupos de plantas. (C)
 3. Coñece as características principais dos fungos, así como os seus distintos modos de vida. (C)
 4. Asimila que a célula é a unidade elemental de todos os seres vivos, distingue os distintos tipos de organización celular e as funcións vitais da célula. (C)
 5. Coñece a estructura das bacterias, así como a forma en que realizan as súas funcións. (C)
 6. Coñece a estructura xeral e a forma de vida dos virus, así como algúns exemplos de enfermidades causadas por eles. (C)
 7. Recoñece a importancia dos fósiles para a reconstrucción da historia da vida. (C)
 8. Coñece os acontecementos máis importantes da historia da vida. (C)
 9. Identifica diferentes animais invertebrados e plantas empregando fotografías, guías de campo claves dicotómicas. (P)
 10. Desenvolve técnicas de observación ó microscopio empregando células animais e vexetais. (P)
 11. Sinala nun debuxo os principais orgánulos celulares, identificando a súa función. (P)
 12. Identifica as características diferenciais dos protozoos e as algas. (P)
 13. Sinal a actuación dos microorganismos na natureza, na industria, e o poder patóxeno de algúns sobre os seeres vivos. (P)
 14. Respecta a biodiversidade e as especies ameazadas de extinción. (A)
 15. Valora a importancia dos avances tecnolóxicos na investigación celular para mellora-las condicións de vida dos seres humanos. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Utiliza un vocabulario básico específico de Xeografía e Historia. (C)
 2. Identifica e coñece as características xerais do relevo, costas e ríos de Europa, África, Oceanía e Antártida. (C)
 3. Coñece o médio físico de España e Galicia. (C)
 4. Coñece a atmosfera, as súas partes e fenômenos meteorolóxicos que se producen nela. (C)
 5. Identifica os diferentes climas e a vexetación e fauna correspondentes. (C)
 6. Coñece a orixe da humanidade, o proceso evolutivo e os distintos homínidos que poboaron o planeta. (C)
 7. Coñece e diferencia aspectos xerais da vida cotiá e culturais, durante o Paleolítico, Neolítico e Idade dos metais. (C)
 8. Coñece as distintas características e fases da prehistoria na Península Ibérica e Galicia. (C)
 9. Coñece a vida cotiá e manifestacións artísticas e culturais de Mesopotamia, o Antigo Exipto. (C)
 10. Coñece as principais etapas e características das civilizacións exipcia, mesopotámica, das chamadas “culturas mediterráneas”. (C)
 11. Identifica e localiza nun mapa as unidades de relevo e os ríos máis importantes de Africa, Europa, España e Galicia. (P)
 12. Identifica e compara as distintas características das pinturas levantinas e francocantábricas. (P)
 13. Analiza e comenta imaxes e mapas. (P)
 14. Valora a riqueza documental como fonte imprescindible para o coñecemento histórico. (A)
 15. Valora e aproveita o propio tempo e respecta o dos demáis. (A)
 16. Recoñece o traballo e o esforzo realizado polas persoas ó longo da historia. (A)

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Conocer las distintas pruebas de atletismo. (C)
 2. Valorar la influencia positiva de la práctica atlética sobre la salud. (A)
 3. Mantener un esfuerzo físico durante un período de tiempo. (P)
 4. Valorar el trabajo propio y el de los demás. (A)
 5. Aceptar las normas básicas para el desarrollo de las pruebas (A)
 6. Fomentar hábitos de higiene personal. (A)
 7. Conocer los fundamentos básicos de badminton. (C)
 8. Ejecutar, en un partido, los golpes básicos de este deporte. (P)
 9. Conocer los fundamentos básicos de voleibol y baloncesto. (C)

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

 1. Realiza composicións utilizando rectas paralelas e perpendiculares (P)
 2. Utiliza os materiais técnicos correctamente para realizar trazados xeométricos (P)
 3. Comprende os conceptos de ángulos e segmento para resolver exercicios técnicos (C)
 4. Realiza composicións creativas con estructura xeométrica (P)
 5. Aprecia as posibilidades artísticas das tintas (P)
 6. Interés por elaborar composicións que denoten orden e limpeza (A)
 7. Recoñecemento da importancia do deseño na vida cotiá (A)
 8. Utiliza polígonos como base de composicións (P)
 9. Utiliza-los materiais técnicos correctamente para realizar trazados xeométricos (P)
 10. Realiza deseño de comunicación visual nas que o polígono sexa a base fundamental (P)
 11. Interese por descubrir formas poligonais na natureza (A)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Comprende, analiza y produce textos narrativos, atendiendo a sus particularidades lingüísticas.
 2. Conoce y aplica las reglas de uso de la tilde diacrítica.
 3. Conoce las reglas de uso de las grafías b, v, h y las aplica correctamente.
 4. Comprende el concepto de adjetivo, sus rasgos formales, sus clases y sus grados, diferenciándolo de otras categorías gramaticales.
 5. Comprende los conceptos de determinante y pronombre, sus diferencias y semejanzas, sus clases en función de su significado y sus particularidades.
 6. Comprende el concepto de verbo, sus rasgos gramaticales (conjugación, persona, número, tiempo, modo, aspecto) y las formas de la conjugación. 
 7. Comprende los conceptos de adverbio, locución adverbial, preposición, locución prepositiva y conjunción (características, función y clases)
 8. Localiza y analiza morfológicamente estas categorías gramaticales
 9. Reconoce las principales estrofas
 10. Reconoce los principales subgéneros líricos.
 11. Reconoce el género narrativo, su finalidad y sus elementos básicos
 12. Reconoce algunos de los principales subgéneros narrativos: mito, leyenda, fábula y relato épico.
 13. Manifiesta interés por la asignatura y sus tareas
 14. Presenta sus trabajos limpios y ordenados

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Recoñece a estructura e características dunha noticia (C)
 2. Entende en que consiste unha descrición e coñece os distintos tipos (P)
 3. Coñece as características da narración e a súa estructura (C)
 4. Coñece o concepto de pronome e as súas clases (C)
 5. Identifica o verbo. Sabe conxugar formas verbais (C)
 6. Diferencia os verbos regulares e irregulares (P)
 7. Comprende o concepto de adverbio, preposición e conxunción (C)
 8. Coñece e valora os textos narrativos de tradición oral (C)
 9. Coñece o concepto de poesía, identifica a estructura e os recursos literarios (C)
 10. Recoñece os autores máis representativos da poesía galega (P)
 11. Identifica os elementos e características do conto (C)
 12. Recoñece os autores máis representativos na literatura galega (P)
 13. Coñece o concepto de novela e recoñece os autores máis importantes na literatura galega (C)
 14. Traballa nas tarefas de aula e co libro de exercicios (A)

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. (C) Coñece o nome dos alimentos e sabe distinguir entre sustancias contables e incontables, some / any, a /an, How much / many?, few / little e a construción There is / are...
 2. (C) Usa correctamente a estrutura do presente continuo.
 3. (C) Coñece e utiliza as estruturas necesarias para expresar a frecuencia con que se realizan as accións máis habituais (adverbios e expresións adverbiais de frecuencia).
 4. (C) Coñece e utiliza a lista de verbos irregulares de uso máis frecuente.
 5. (C) Coñece e utiliza as estruturas e o vocabulario obxecto de estudo na avaliación anterior.
 6. (P) Extrae información global e específica dun texto oral gravado en vídeo / audio.
 7. (P) Realiza exercicios de comprensión dun texto: completar, ordenar, responder,...
 8. (P) Traduce de forma directa e inversa e redacta textos breves e sinxelos seguindo un modelo.
 9. (P) Elabora frases enunciativas, afirmativas, negativas e interrogativas, ilustrativas das estruturas dadas. 10.
 10. (A) Realiza diariamente as súas tarefas de aula e de casa.
 11. (A) Esfórzase por respectar a sonoridade, o ritmo e a entoación do inglés.
 12. (A) Mantén a atención e mostra interese polas actividades audiovisuais e comunicativas.

MATEMÁTICAS

 1. Resolve problemas relacionados coa vida cotiá en que interveñan números naturais, enteiros, racionais e decimais, describindo verbalmente o proceso elixido e as solucións obtidas, utilizando correctamente as catro operacións básicas, e realizando as estimacións e aproximacións axeitadas.
 2. Recoñece a linguaxe alxébrica, o emprego das letras como complemento aos números, e as funcións básicas sobre expresións alxébricas (cálculo do valor numérico, suma, resta e multiplicación por monomios).
 3. Plantexa e resolve problemas sinxelos baseados en situacións reais, mediante ecuacións de primeiro grao, describindo o proceso elixido e as solucións obtidas.
 4. Expresa unha cantidade de lonxitude, superficie, volume, capacidade ou masa na unidade principal do sistema métrico decimal ou nun dos seus múltiplos ou submúltiplos, e as utiliza en diferentes situacións relacionadas coas matemáticas, as outras ciencias ou a vida cotiá.
 5. Recoñece se dúas razóns forman unha proporción para distinguir se dúas magnitudes son directamente proporcionais ou non, e aplica a regra de tres simple directa e tantos por cento á resolución de problemas sinxelos da vida cotia.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Reconoce y utiliza correctamente los verbos estudiados y conjuga los nuevos: verbos del 1er grupo, el verbo aller, el verbo faire y los verbos pronominales (C)
 2. Conoce las expresiones de tiempo (la hora, meses, estaciones y días de la semana ) y el vocabulario relativo al tiempo atmosférico, gustos y preferencias, partes del cuerpo (C)
 3. Conoce los números hasta el 100 (C)
 4. Conoce y utiliza correctamente los adjetivos calificativos para la descripción de personas y objetos (C)
 5. Conoce las expresiones de tiempo, vocabulario de animales y alimentos. (C)
 6. Conoce y utiliza correctamente las negaciones y los partitivos. (C)
 7. Realiza ejercicios de conjugación de verbos (completar, ordenar y responder) (P)
 8. Sabe describir oralmente y por escrito haciendo uso correcto de las estructuras objeto de estudio (A)
 9. Elabora diálogos y textos breves y sencillos a partir de un contexto haciendo uso correcto de las estructuras estudiadas (P)
 10. Hace sus deberes y trabaja diariamente en las tareas del aula respetando los turnos de participación (A)
 11. Es limpio, ordenado y preciso en la elaboración de sus tareas (A)
 12. Muestra interés por conocer aspectos socioculturales de la vida en Francia (horarios, sistema educativo, etc) (A)

RELIGIÓN

 1. Coñece os relatos da infancia de Xesús (C)
 2. Comprende o que querían transmitir os evangelistas o narrar os acontecementos da infancia de Xesús (C)
 3. Descubre a Jesucristo como centro da fe cristiana (C)
 4. Interés por coñecer o que narran os evanxeos (A)
 5. Comprende as ensinanzas de Xesús sobre o Reino de Deus (C)
 6. Comprende as parábolas que narrou Xesús sobre o Reino de Deus (C)
 7. Analiza os miragres que fixo Xesús (P)
 8. Coñece o acontecemento da resurrección de Xesús e a importancia deste feito para os cristiáns (C)
 9. Analiza o significado dos títulos cristolóxicos (P)
 10. Muestra interés por la materia (A)

PROXECTO INTERDISCIPLINAR

 1. Identifica e analiza as diferentes fontes para acadar información dos contidos relacionados co tema central
 2. Seleciona os contidos, facendo este traballo en grupo
 3. Resolve problemas sinxelos, traballando ordenadamente e empreñando os coñecementos das diferentes áreas, relacionando a documentación técnica apropiada para cada caso.
 4. Comunica a información acadada de forma clara e precisa, amosando os coñecementos das linguaxes propias das áreas.
 5. Analiza o impacto medioambiental que xera o transporte.
 6. Plantexa novas solucións tecnológicas para mellora-los transportes, desenrolando proxectos e ideas sostibles.
 7. Desenrola habilidades para manexar contidos das diferentes áreas, seleccionando as máis idóneas para soluciona-los problemas plantexados.

 

3ª Evaluación

 • CCNN
 • CCSS
 • E. F.
 • E. P. V.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • P. I.

CIENCIAS DA NATUREZA

 1. Coñece os principais planetas e outros corpos do sistema solar. (C)
 2. Coñece as características dos movementos de rotación e translación terrestres e as súas principais consecuencias. (C)
 3. Sabe relaciona-las posicións relativas do Sol, a Terra e a Lúa coas fases lunares e as eclipses. (C)
 4. Coñece a forma e estructura da Terra, as principais características das súas capas e as súas relacións. (C)
 5. Coñece as características dos distintos tipos de rochas: magmáticas, sedimentarias e metamórficas. (C)
 6. Comprende os principais procesos que interveñen no ciclo da auga. (C)
 7. Coñece as principais características das augas continentais e oceánicas. (C)
 8. Coñece a composición e estructura da atmosfera e os principias fenómenos meteorolóxicos. (C)
 9. Coñece que é materia, as súas características e as diferentes unidades e magnitudes que a caracterizan. (C)
 10. Explica as características de cada un dos estados de agregación da materia, así como os cambios de estado. (C)
 11. Coñece diferentes técnicas de separación de mesturas para obter substancias puras, así como a súa utilidade práctica en diversas aplicacións. (C)
 12. Diferencia os conceptos de mineral e rocha e identifica algúns deles. (P)
 13. Distingue os conceptos de átomo e molécula como partes constitutivas da materia. (P)
 14. Identifica substancias puras e algunhas mesturas a través das súas características. (P)
 15. Toma conciencia da singularidade do noso planeta e da necesidade de respectalo. (A)
 16. Valora a importancia dos minerais e das rochas para a vida cotiá. (A)
 17. É consciente dos nocivos efectos da contaminación da auga e do aire e da necesidade de evitala. (A)
 18. Valora a influenza dos descubrimentos químicos na nosa vida. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Utiliza un vocabulario básico específico de Historia. (C)
 2. Coñece a xeografía física de Europa, España e Galicia. (C)
 3. Coñece distintos aspectos culturais, artísticos e políticos da Grecia clásica. (C)
 4. Coñece as características e etapas da conquista romana.(C)
 5. Coñece aspectos políticos, sociais, culturais e artísticos de Roma e o seu imperio. (C)
 6. Coñece o panorama xeográfico dos pobos bárbaros no que foi o Imperio Romano. (C)
 7. Coñece aspectos sociais, políticos, culturais e artísticos dos pobos xermánicos asentados na Península Ibérica e na Galia (C)
 8. Lembra e aplica coñecementos das avaliacións anteriores. (C)
 9. Sabe diferenciar mediante imaxes os distintos estilos artísticos do mundo antigo. (P)
 10. Localiza nun mapa os accidentes xeográficos de Europa, España e Galicia. (P)
 11. Utiliza mapas para localiza-los feitos relevantes da historia do Imperio Romano. (P)
 12. Confecciona esquemas e eixes cronológicos sobre a presencia romana e xermánica en España. (P)
 13. Valora o patrimonio lingüistico, xurídico e material da civilización romana. (A)
 14. Valora e aproveita o tempo e respecta o dos demáis. (A)
 15. Mostrase participativo/a na clase. (A)

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Conocer y respetar las reglas básicas del baloncesto... (C)
 2. Reconocer las características básicas del terreno de juego (P)
 3. Iniciarse en la globalidad del juego centrando el objetivo en el enceste. (P)
 4. Adquirir habilidades específicas del balonmano: el pase, la recepción, el lanzamiento, el golpeo, el desmarque, el marcaje, etc. (P)
 5. Aplica las habilidades específicas a las situaciones reales de práctica, mejorando progresivamente su rendimiento. Conoce, respeta y practica los deportes alternativos (P)
 6. Conocer los aspectos básicos del juego de voleibol: normas, reglas y aspectos técnicos tácticos. (C)
 7. Mostrar actitud de tolerancia y deportividad, tanto de jugador como de espectador. (A)
 8. Adquirir una disposición favorable a la práctica de juegos y deportes alternativos (A)
 9. Valorar los aspectos positivos del deporte en la salud. (A)
 10. Colaborar activamente en la organización de la clase participando de forma activa y mostrando interés. (A)

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

 1. Realiza fotomontaxes en grupo de temas propostos. (P)
 2. Realiza anagramas e logotipos. (P)
 3. Sabe compoñer un cartel de divulgación. (P)
 4. Observa e explora unha forma ou formas abstraendo os elementos conceptuais : punto, liña, plano, volume. (P)
 5. Utiliza a liña como medio de expresión básico na iniciación de todo procedemento gráfico-plástico. (P)
 6. Aprecia a liña como recurso gráfico e como elemento de composición na obra de grandes artistas. (P)
 7. Analiza obras de arte que se distingan pola súa composición e empleo da cor. (P)
 8. Manexa de forma axeitada os materiais, chegando a conseguir resultados non obtidos con anterioridade. (P)
 9. Ten interese pola recollida de información. (A)
 10. Interésase pola búsqueda de novas solucións. (A)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Identifica, clasifica y crea textos expositivos de distinto tipo.
 2. Analiza y crea textos que reúnan las características de los diálogos formales e informales.
 3. Identifica los principales medios de comunicación y sus elementos propios.
 4. Reconoce la utilidad y función de los signos de puntuación y sus reglas de uso.
 5. Comprende el concepto de enunciado y sus tipos
 6. Diferencia el concepto de oración, sus clases y sus elementos.
 7. Señala la estructura de una oración y reconoce sus componentes: sujeto y predicado.
 8. Comprende el concepto de complemento del verbo y sus tipos, según su función y particularidades
 9. Señala complementos del verbo en oraciones atendiendo a los criterios dados.
 10. Identifica las clases de oraciones atendiendo a la naturaleza del predicado y a la actitud del hablante o modalidad.
 11. Distingue el subgénero de un texto narrativo por su contenido, función y características formales.
 12. Reconoce el género teatral, su función y sus peculiaridades formales
 13. Distingue los principales subgéneros teatrales: tragedia, comedia y drama.
 14. Manifiesta interés por la asignatura y sus tareas.
 15. Presenta sus trabajos limpios, ordenados y con letra clara.
 16. Hace sus deberes y trabaja diariamente en las tareas del aula.

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Identifica os tipos de diálogo e diferencia entre estilo directo e indirecto. (C)
 2. Comprende o concepto de oración e identifica as clases de oración atendendo á intención do falante. (C)
 3. Recoñece as partes fundamentais da oración: suxeito e predicado. (C)
 4. Coñece o concepto de predicado verbal e nominal. (C)
 5. Identifica as oracións impersoais e diferencialas das que teñen o suxeito elidido. (P)
 6. Coñece as características do xénero dramático e os seus autores máis representativos. (C)
 7. Coñece o concepto de familia lingüística e identifica as máis destacadas. (C)
 8. Coñece as linguas románicas e sabe relacionalas coa zona ou zonas nas que se falan. (C)
 9. Comprende o concepto de estado plurilingüe. (C)
 10. Recoñece as características principais da entrevista e a súa estructura. (C)
 11. Coñece as diferentes etapas da evolución da lingua galega. (C)
 12. Entende o concepto do ensaio e os seus autores máis representativos. (C)
 13. Sabe recoñecer os aspectos positivos derivados do proceso de normalización da lingua galega. (P)
 14. Recoñece as características definitorias do diario, a biografía, as memorias e as cartas. (C)
 15. Traballa nas tarefas de aula e co libro de exercicios. (A)

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. (C) Coñece e utiliza o vocabulario e as estruturas obxecto de estudo en avaliacións anteriores.
 2. (C) Coñece e utiliza a estrutura da oración simple en pasado e fai uso correcto dos auxiliares de interrogativa e negativa.
 3. (C) Coñece e utiliza os adverbios e expresións adverbiais de tempo relativos ao pasado.
 4. (C) Coñece e utiliza a lista de verbos irregulares de uso máis frecuente.
 5. (C) Coñece as formas de futuro simple (will / won´t) e o futuro de intención (be going to + infinitivo).
 6. (C) Coñece, comprende e utiliza correctamente os graos do adxectivo (comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade e superlativo).
 7. (C) Coñece, comprende e utiliza correctamente as estruturas obxecto de estudo ao longo do curso.
 8. (P) Redacta e le textos breves e sinxelos.
 9. (P) Sabe describir correctamente de forma oral e por escrito, establecendo comparacións.
 10. (P) Elabora frases afirmativas, negativas e interrogativas coas formas dos tempos verbais tratados no aula, facendo uso correcto dos verbos regulares e irregulares.
 11. (P) É capaz de producir mensaxes sinxelas e participar en conversacións breves utilizando a lingua inglesa.
 12. (A) Mostra interese por coñecer aspectos socioculturais da vida nos países de fala inglesa.
 13. (A) Mostra interese por participar en situacións de intercambio comunicativo.
 14. (A) Realiza a diario as súas tarefas de aula e de casa

MATEMÁTICAS

 1. Representar e localizar puntos nos eixes de coordenadas. Recoñecer, interpretar e representar funcións lineares sinxelas.
 2. Dado un grupo de datos, saber facer un reconto, construción e interpretación de táboas de frecuencias, diagramas de barras e sectores. Así mesmo deben saber calcular e interpretar a media aritmética, ponderada e moda, e resolver problemas de estatística relacionados coa vida cotiá.
 3. Distinguir se os experimentos son ou non aleatorios. Dentro dun experimento aleatorio, definir espazo da mostra, sucesos, e calcular a probabilidade dun suceso. Resolver problemas de probabilidade relacionados coa nosa contorna.
 4. Usar correctamente a linguaxe xeométrica para representar a realidade de xeito claro, concisa, precisa e rigorosa. Identificar as figuras planas e formas espaciais que se presentan na realidade analizando as súas características.
 5. Recoñecer o triángulo como o polígono máis sinxelo a partir do cal se poden obter relacións xeométricas nas demais figuras planas e distinguir as rectas e puntos notables dun triángulo e usar as súas propiedades para resolver problemas xeométricos. Empregar o teorema de Pitágoras e as fórmulas adecuadas para obter distancias, perímetros ou áreas de figuras planas.
 6. Resolver problemas xeométricos relacionados coa vida cotiá en que interveñan lonxitudes, perímetros e áreas e volumes, utilizando os procedementos e estratexias adecuados. Así mesmo, aplicar os coñecementos xeométricos para comprender e analizar o mundo físico que nos rodea.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Conoce el vocabulario y estructuras objeto de estudio en evaluaciones anteriores. (C)
 2. Conoce, comprende y utiliza correctamente el vocabulario referente a la iudad, las profesiones, partes del cuerpo, países y nacionalidades. (C)
 3. Conoce, comprende y utiliza correctamente las partículas interrogativas, las estructuras de la frase interrogativa, los posesivos, Il y a, los artículos contractos. (C)
 4. Conoce, comprende y utiliza correctamente los verbos irregulares y pronominales. (C)
 5. Conoce y utiliza los adjetivos calificativos teniendo en cuenta la concordancia de género y número. (C)
 6. Conoce, comprende y utiliza correctamente los verbos "aller"y"venir" en los tiempos verbales: le moment présent, le passé récent y le futur proche. (C)
 7. Conoce el vocabulario referente a la ciudad, tareas domésticas y la habitación. (C)
 8. Elabora frases en afirmativa, negativa e interrogativa. (P)
 9. Elabora diálogos breves y sencillos siguiendo un modelo. (P)
 10. Traduce de forma directa e inversa haciendo uso correcto de las estructuras objeto de estudio. (P)
 11. Describe objetos y personas. (P)
 12. Lee textos con ritmo y entonación. (P)
 13. Realiza diariamente sus tareas de aula y de casa. (A)
 14. Muestra interés por conocer aspectos socioculturales de Francia. (A)
 15. Es limpio, ordenado y preciso en la elaboración de sus tareas. (A)
 16. Muestra interés por participar en situaciones de intercambio comunicativo. (A)

RELIGIÓN

 1. Comprende como somos e como evolucionamos as persoas. (C)
 2. Analiza os interrogantes profundos do ser humano. (P)
 3. Identifica a dimensión moral da sexualidade humana e relaccionándoa cos criterios da fe cristiá . (P)
 4. Recoñece o matrimonio como institución social e compromiso de entrega mutua realizado por dúas persoas no amor. (C)
 5. Coñece os dereitos e deberes da familia. (C)
 6. Aprecia o valor do sacramento do matrimonio. (A)
 7. Identifica as aportacións que a familia cristiá da á fe e á sociedade. (P)
 8. Actitude de diálogo e respeto frente ás opinións dos compañeiros. (A)
 9. Coñece os datos que conteñen os evanxeos sobre María, a nai de Xesús. ( C)

PROXECTO INTERDISCIPLINAR

 1. Identifica e analiza as diferentes fontes para acadar información dos contidos relacionados co tema central.
 2. Seleciona os contidos, facendo este traballo en grupo.
 3. Resolve problemas sinxelos, traballando ordenadamente e empreñando os coñecementos das diferentes áreas, relacionando a documentación técnica apropiada para cada caso.
 4. Comunica a información acadada de forma clara e precisa, amosando os coñecementos das linguaxes propias das áreas.
 5. Analiza o impacto medioambiental que xera o transporte.
 6. Plantexa novas solucións tecnológicas para mellora-los transportes, desenrolando proxectos e ideas sostibles.
 7. Desenrola habilidades para manexar contidos das diferentes áreas, seleccionando as máis idóneas para soluciona-los problemas plantexados.

 

 

 

 

Objetivos por área 2º ESO

 • 1ª Eval
 • 2ª Eval
 • 3ª Eval

1ª Evaluación

 • CCNN
 • CCSS
 • E. F.
 • Tecnol.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • Música
 • Cidadanía

CIENCIAS DA NATUREZA

 1. Recoñece que os seres vivos comparten unha mesma composición química e celular. (C)
 2. Coñece os principais procesos relacionados coa alimentación dos animais e as plantas. (C)
 3. Coñece o proceso da fotosíntese e a súa importancia. (C)
 4. Recoñece o intercambio de gases en animais e plantas. (C)
 5. Describe os diferentes tipos de respiración nos animais. (C)
 6. Coñece as funcións do sistema circulatorio e do sistema excretor dos animais. (C)
 7. Coñece o concepto de respiración celular e os elementos que interveñen nela. (C)
 8. Explica en que consiste e como se produce o comportamento dos animais. (C)
 9. Coñece os principais tipos de receptores de estímulos nos animais, así como a comunicación entre receptores e efectores. (C)
 10. Coñece as respostas das plantas aos cambios no medio. (C)
 11. Explica en que consiste a reproducción asexual e os seus tipos. (C)
 12. Coñece as diferentes etapas da reproducción sexual nos animais e nas plantas con sementes. (C)
 13. Coñece o significado da reproducción e as vantaxes da reproducción sexual. (C)
 14. Diferencia as funcións vitais: nutrición, relación e reproducción. (P)
 15. Realiza esquemas de plantas nos que se representa as substancias necesarias para a súa nutrición e os camiños polos que se incorporan. (P)
 16. Toma conciencia da importancia das funcións de nutrición e relación para a preservación da vida dos organismos e da reproducción para a supervivencia das especies. (A)
 17. Amosa unha actitude crítica ante a contaminación da auga, aire, solo; e a destrucción das grandes masas forestais. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Distingue as principias institucións políticas bizantinas e islámicas, analizando as súas bases sociais e económicas (C)
 2. Comprende o importante legado cultural e artístico de Bizancio e o Islam (C)
 3. Diferenza a orixe e o desenvolvemento dalgúns reinos xermánicos significativos (C)
 4. Sinala a importancia do marco xeográfico na orixe e desenvolvemento da civilización islámica. (C)
 5. Coñece as características esenciais da cultura islámica e a súa relixión. (C)
 6. Coñece as bases sociais e económicas do feudalismo (C)
 7. Distingue os modos de vida e peculiaridades da vida cotiá de nobres, clérigos e labregos. (C)
 8. Distingue os principais núcleos de resistencia da España cristiá, a Reconquista, así como a evolución histórica de al-Andalus. (C)
 9. Coñece as características esenciais da arte islámica, prerrománica, románica e gótica. (C)
 10. Coñece a situación de Europa desde o punto de vista político, económico e social nos derradeiros séculos da Idade Media. (C)
 11. Analiza e comenta ilustracións relacionadas coa vida dos nobres. (P)
 12. Analiza e comenta ilustracións da arte islámica, románica e gótica. (P)
 13. Identifica e localiza nun mapa as provincias españolas, comunidades autónomas e capitais das comunidades autónomas. (P)
 14. Sabe diferenciar mediante debuxos e fotografías os distintos estilos artísticos da Idade Media (P)
 15. Valora e aproveita o propio tempo e respecta o dos demais (A)
 16. Valora a diversidade cultural como dereitos dos pobos e individuos á súa identidade e manifestar actitudes de tolerancia e respecto por outras culturas (A)

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Conoce los factores y capacidades que inciden en el desarrollo y la condición física. (C)
 2. Controla el esfuerzo realizado a través del pulso. (P)
 3. Realiza ejercicios de estiramiento en el calentamiento y al final de la sesión de trabajo. (P)
 4. Relaja el tono muscular a través del control de la respiración. (P)
 5. Aplica el sistema de carrera continua para el desarrollo de la resistencia aeróbica. (P)
 6. Valora el efecto de unos hábitos sanos sobre la condición física. (A)
 7. Respeta las normas de prevención de accidentes en la práctica de la actividad física. (A)

TECNOLOXÍA

 1. Relaciona os coñecementos tecnolóxicos cos niveis de desenvolvemento e benestar social.(p)
 2. Identifica as necesidades humanas cos produtos tecnolóxicos que as solucionan.(p)
 3. Recoñece nos elementos da actividade técnica os logros conseguidos.(p)
 4. Comprende que a creación de produtos tecnolóxicos precisa un método de traballo estruturado (c)
 5. Usa e manexa materiais e instrumentos de debuxo.(p)
 6. Mide lonxitudes e ángulos.(p)
 7. Realiza circunferencias e arcos.(p)
 8. Realiza esbozos para representar obxectos e ideas.(p)
 9. Realiza figuras xeométricas regulares tridimensionais.(p)
 10. Coñece os tipos de materiais pétreos.(c)
 11. Coñece o proceso de obtención de materiais a partir das materias primas.(c)
 12. Identifica as propiedades dos materiais e as relaciona cos criterios de selección para aplicacións concretas.(p)
 13. Sensibilidade pola repercusión ambiental da elaboración, o uso e o desbote de produtos e o consumo de materias primas.(a)
 14. Valora e recoñece a importancia da tecnoloxía na sociedade actual e as súas repercusións positivas na calidade de vida.(a)
 15. Recoñece o esforzo creativo como valor moral esencial na sociedade.(a)
 16. Respecto e sensibilidade cara ás actividades tecnolóxicas das distintas culturas e épocas. (a)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. (C) Conoce los diferentes tipos de textos: modalidades y finalidades.
 2. (C) Conoce los géneros periodísticos: noticia y crónica, así como sus características.
 3. (C) Conoce el concepto de Literatura y sus medios de difusión.
 4. (P) Reconoce las características de los géneros literarios.
 5. (C, P) Conoce e identifica las características del cuento y reconoce sus tipos.
 6. (P) Reconoce y analiza las principales epopeyas de la Antigüedad y los cantares de gesta medievales.
 7. (C) Conoce las características de las distintas variedades estilísticas y sociales de la lengua.
 8. (P) Distingue y analiza los constituyentes oracionales reconociendo y clasificando sintagmas.
 9. (P) Identifica y clasifica sustantivos, adjetivos determinativos, pronombres y artículos.
 10. (P) Reconoce y analiza sintagmas nominales, indicando sus funciones.
 11. (P) Identifica el verbo y distingue sus diferentes formas.
 12. (C) Conoce los accidentes del verbo: persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz.
 13. (P) Indica la estructura del sintagma verbal: núcleo y complementos.
 14. (C) Conoce los conceptos de sinonimia, antonimia, polisemia, campo semántico e hiperonimia.
 15. (P) Aplica correctamente las normas ortográficas en sus escritos (especial atención a la acentuación).
 16. (P) Desarrolla la capacidad de comprensión de textos orales y escritos.
 17. (P) Se expresa oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad.
 18. (A) Presenta sus trabajos limpios y ordenados.
 19. (A) Manifiesta interés la asignatura y sus tareas, que realiza habitualmente.

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Recoñece as caracteristicas dos textos descritivos (C)
 2. Coñece os conceptos de campo semantico e familia léxica. (P)
 3. Coñece o sistema vocálico galego. (P)
 4. Comprende o concepto e funcións da literatura e distingue as características da lingua literaria. (C)
 5. Coñece as relacións semánticas de sinonimía,polisemía,homonimia...(P)
 6. Escribe e nomea as consoantes e os digrafos do galego. (P)
 7. Diferencía os xéneros lírico,narrativo e dramático. (P)
 8. Identifica os trazos distintivos do xénero dramático. (P)
 9. Coñece os elementos e a estructura da narración. (C)
 10. Identifica e forma palabras compostas e derivadas. (P)
 11. Coñece as regras xerais de acentuación. (C)
 12. Identifica os trazos diferenciais do xénero narrativo. (P)
 13. Identifica os contos populares segundo as súas características. (P)
 14. Coñece as clases de palabras variables e invariables. (C)
 15. Usa adecuadamente o acento gráfico diacrítico. (P)
 16. Recoñece e analiza textos do xénero lírico (P)
 17. Traballa nas tarefas da aula e co libro de exercicios (A)

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. Conoce, comprende y utiliza la estructura de la oración simple en presente (simple y continuo), en las formas afirmativa, negativa e interrogativa y hace uso correcto de los diferentes auxiliares y pronombres interrogativos.
 2. Conoce, comprende y utiliza las formas de los verbos: to be, have got y haber (There is / are)
 3. Conoce y utiliza el vocabulario referente a los distintos temas socioculturales tratados en clase (la familia, el aspecto físico, la salud).
 4. Conoce y utiliza correctamente el verbo modal que expresa permiso.
 5. Conoce y utiliza las distintas formas de expresar posesión (adjetivos posesivos, genitivo sajón). (C)
 6. Lee, escucha y redacta textos breves siguiendo un modelo. (P)
 7. Realiza ejercicios (completar, ordenar, relacionar) de práctica de las estructuras gramaticales dadas.
 8. Traduce de forma directa e inversa frases haciendo uso del vocabulario y las estructuras dadas.
 9. Participa activamente en situaciones de intercambio comunicativo haciendo uso de la lengua inglesa.
 10. Realiza diariamente en las tareas de aula y de casa. (A)
 11. Muestra interés por conocer y observar las normas de convivencia en el aula.
 12. Muestra interés por participar en situaciones de intercambio comunicativo.

MATEMÁTICAS

 1. Cuantificar aspectos da realidade utilizando os números enteiros. Relacionar, representar, ordenar e operar correctamente con números enteiros, aplicando a xerarquía das operacións con e sen paréntese. Utilizar os números enteiros e as operacións entre eles para resolver problemas e actividades relacionadas coa vida cotiá.
 2. Entender os conceptos de potencia e raíz cadrada e resolver problemas relacionados coa vida cotiá utilizando potencias e raíces cadradas en expresións matemáticas e manipulando os algoritmos de cálculo necesarios.
 3. Cuantificar aspectos da realidade utilizando fraccións. Comparar, ordenar, sumar, restar, multiplicar e dividir fraccións expresando o resultado en forma de fracción irreducible. Potencia e raíz cadrada de fraccións. Resolver problemas da vida cotiá utilizando as operacións con fraccións e diferentes estratexias de resolución.
 4. Cuantificar aspectos da realidade utilizando números decimais. Sumar, restar, multiplicar, dividir, potencias e raíces cadradas de números decimais, comprendendo o sentido das operacións realizadas. Expresar fraccións exactas, periódicas puras e periódicas mixtas mediante números decimais, e calcular a fracción irredutible correspondente a estes números decimais. Resolver problemas realizando cálculos e estimacións con números decimais.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Conoce, comprende y utiliza con corrección estructuras objeto de repaso del curso anterior. (C)
 2. Conoce, comprende y utiliza las estructuras del presente de los verbos (C)
 3. Conoce los distintos tipos de futuro (le futur simple/le futur proche) (C)
 4. Conoce y utiliza los números ordinales y vocabulario y estructuras objeto de estudio. (C)
 5. Realiza ejercicios de conjugación de verbos (completar, ordenar y responder) en presente y futuro. (P)
 6. Redacta textos breves y sencillos siguiendo un modelo. (P)
 7. Elabora frases en afirmativa, negativa e interrogativa haciendo uso correcto de las estructuras gramaticales estudiadas. (P)
 8. Forma palabras en femenino y en plural teniendo en cuenta la concordancia entre los elementos de una frase. (P)
 9. Lee con ritmo y entonación. (P)
 10. Muestra interés por conocer aspectos socioculturales de la vida en Francia. (A)
 11. Respeta los turnos de participación. (A)
 12. Trabaja diariamente en las tareas del aula y hace sus deberes. (A)

RELIGIÓN

 1. Comprende el fenómeno religioso como expresión de la apertura del ser humano a la trascendencia y su búsqueda de sentido. ( c )
 2. Conoce las características y manifestacionaes básicas más importantes de la religión. ( c )
 3. Conoce las manifestaciones pseudo-religiosas más importantes y sabe diferenciarlas de la religión. ( c )
 4. Lee los textos de contenidos y sabe resumir las ideas fundamentales. ( p )
 5. Interés por el conocimiento del hecho religioso. ( a )
 6. Conoce las principales etapas de la historia de la salvación. ( c )
 7. Sabe qué significa y qué consecuencias tiene el pecado como desencuentro entre la humanidad y Dios. (c)
 8. Búsqueda del auténtico significado de la historia de la salvación. ( a )
 9. Actitud de respeto y de diálogo con sus compañeros y ante diversas formas de pensamiento

MÚSICA

 1. Lee música en el contexto de las actividades musicales del aula. (P)
 2. Interviene en las actividades de expresión musical (flauta dulce)
 3. Participa en las actividades de interpretación en grupo. (A)
 4. Reconoce los símbolos del lenguaje musical. (C)
 5. Entiende la evolución histórica de la música, en las épocas explicadas

EDUCACION PARA A CIDADANIA E OS DEREITOS HUMANOS

 1. Coñecer a natureza social do ser humano.
 2. Comprender os conceptos básicos da materia: cidadanía, política, ben común, proxecto humano…
 3. Aprender e practicar a técnica do debate e do diálogo.
 4. Comprender a diferenza entre problema e conflicto.
 5. Comprender o alcance dalgúns dos conflictos máis graves.
 6. Comprender a función das institucións que buscan a xustiza.
 7. Recoñecer a loita contra as discriminacións máis relevantes.
 8. Recoñecer e valorar as características da democracia.
 9. Recoñecer algúns dos valores nos que se fundamentan os dereitos humanos.

 

 

2ª Evaluación

 • CCNN
 • CCSS
 • E. F.
 • Tecnol.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • Música
 • Cidadanía

CIENCIAS DA NATUREZA

 1. Explica que é un ecosistema e os seus compoñentes esenciais. (C)
 2. Explica, mediante esquemas sinxelos, a circulación de materia e enerxía nos ecosistemas. (C)
 3. Coñece as principais características dos grandes biomas da Terra. (C)
 4. Explica que é o efecto invernadoiro identificando as causas do seu actual incremento e os mecanismos de circulación do aire na atmosfera. (C)
 5. Explica os procesos que alteran as rochas: meteorización química e física. (C)
 6. Coñece o proceso de formación do solo, os factores que interveñen e as súas características: textura e perfil. (C)
 7. Coñece o concepto de volcán, os mecanismos de erupción, os produtos volcánicos, e os relevos que orixinan. (C)
 8. Realiza debuxos esquemáticos de cadeas e redes tróficas. (P)
 9. Determina os factores que inflúen na distribución xeográfica dos seres vivos. (P)
 10. Recoñece os compoñentes da biocenose e do biótopo e das súas interaccións nos diferentes ecosistemas de España. (P)
 11. Interpreta esquemas da estructura da atmosfera e elabora esquemas sobre a incidencia dos raios solares na superficie da Terra. (P)
 12. Diferencia os distintos tipos de actividade volcánica, os factores que inflúen nela e os riscos que provoca. (P)
 13. É consciente da necesidade de protección e conservación do solo. (A)
 14. Valora a diversidade e a importancia dos ecosistemas españois. (A)
 15. Toma de conciencia da fraxilidade da atmosfera e da necesidade dunha implicación persoal e colectiva no mantemento das súas características actuais. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Coñece a situación de Europa desde o punto de vista político, económico e social nos derradeiros séculos da Idade Media. (C)
 2. Coñece a evolución histórica de al-Andalus e os reinos peninsulares nos derradeiros séculos da Idade Media (C)
 3. Coñece as transformacións políticas e económicas que deron lugar o nacemento do Estado moderno e o seu posterior desenvolvemento en Europa e España (C).
 4. Coñece a evolución histórica do estado español o longo da Idade Moderna facendo fincapé en acontecementos esenciais como a conquista de América, política europea e española dos Austrias. (C)
 5. Coñece os trazos esenciais da sociedade europea e española durante a Idade Moderna. (C)
 6. Coñece os cambios relixiosos e de mentalidade, así como o desenvolvemento científico e cultural que tivo lugar na Idade Moderna (Reforma, Contrarreforma, Humanismo, Século de Ouro, etc.). (C)
 7. Coñece as características esenciais da arte islámica hispana, gótica, mudéxar, renacentista e barroco. (C)
 8. Coñece os puntos esenciais da materia obxecto de estudo nas avaliacións anteriores. (C)
 9. Integra coñecementos de avaliacións anteriores. (C)
 10. Localiza nun mapa as principais cidades do mundo. (P)
 11. Analiza e comenta ilustracións da arte islámica hispana, gótica, mudéxar, renacentista e barroca. (P)
 12. Valora e aproveita o tempo e respecta o dos demais. (A)
 13. Mostra interese pola materia e participa no desenvolvemento da mesma. (A)
 14. Amosa rexeitamento fronte a actitudes integristas e xenófobas. (A)

 

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Coñece o regramento do bádminton para individuales. (C)
 2. Coñece os movementos específicos de bádminton: posición básica, drive, lob, saque e clear. (C)
 3. Executa movementos específicos de bádminton: posición básica, drive, lob, saque e clear. (P)
 4. Practica os diferentes roles de participación: xogador e árbitro. (P)
 5. Resolver con eficacia e eficiencia os problemas de decisión derivados do xogo do bádminton.
 6. Acepta a competición cos demáis como forma lúdica de desenrolar a actividade físico-deportiva, aceptando as regras, a cooperación e a rivalidade ben entendida. (A)
 7. Colabora activamente na organización e participa de actividades deportivas. (A)

TECNOLOXÍA

 1. Coñece-los diferentes tipos de estructuras. (c)
 2. Distingui-las cargas e os tipos de esforzo ó que se someten as estructuras.(p)
 3. Comprende-la importancia da forma e o material usado nas estructuras.(p)
 4. Coñecer e distinguir os distintos tipos de máquinas simples.(c)
 5. Coñece-las diversas clases de mecanismos, o seu funcionamiento e as súas aplicacións.(p)
 6. Analiza-los sistemas técnicos para identifica-los diferentes mecanismos que os constitúen e esplica-lo seu funcionamento distinguindo a función de cada mecanismo no sistema.(p)
 7. Valora-los efectos beneficiosos para a técnica e a vida diaria do desenrolo de máquinas e mecanismos.(a)
 8. Coñece-los distintos medios de obtención da electricidade e as súas aplicacións cotiás.(c)
 9. Levar a cabo montaxes a partires dunha idea.(p)
 10. Analiza-las características dos circuitos a través do seu esquema simbólico.(p)
 11. Tomar conciencia dos riscos derivados da electricidade e respecta-las normas da seguridade eléctrica.(a)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Diferencia entre neologismos, tecnicismos y préstamos. (P)
 2. Analiza la métrica de un poema (medida, rima, tipos de estrofas). (P)
 3. Reconoce las principales figuras literarias. (P)
 4. Reconoce las preposiciones, adverbios y conjunciones y sus tipos. (P)
 5. Conoce las características de la novela y su tipología. (C)
 6. Conoce las obras: el Lazarillo de Tormes y El Quijote. (C)
 7. Analiza sintácticamente las oraciones reconociendo todos sus complementos. (P)
 8. Clasifica las oraciones según su predicado. (P)
 9. Aplica correctamente las normas ortográficas en sus escritos. (P)
 10. Manifiesta interés por la asignatura y sus tareas. (A)
 11. Presenta sus trabajos limpios y ordenados. (A)

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Recoñece as principais características, partes e usos dos textos dialogados. (C)
 2. Identifica palabras, sintagmas e oracións como unidades sintácticas, e clasifica cada unha delas. (P)
 3. Coñece as características da literatura medieval galega e identifica os principais tipos de composicións. (C)
 4. Identifica as características e trazos dunha biografía. (C)
 5. Coñece a orixe e clasificacion dos antropónimos. (C)
 6. Identifica os elementos da oración e os tipos de enunciados e de sintagmas. (P)
 7. Coñece as principais obras de autores da literatura dos séculos escuros. (C)
 8. Recoñece os xéneros xornalísticos informativos e de opinión. (C)
 9. Diferencia o suxeito e o predicado e identifica os tipos e os seus elementos. (P)
 10. Identifica as principais características, obras e autores da literatura do rexurdemento. (C)
 11. Coñece as diferenzas entre noticia e crónica. (P)
 12. Identifica e analiza o complemento directo dentro do predicado. (P)
 13. Identifica as principais características, obras e autores do primeiro terzo do século XX, (C)
 14. Traballa nas tarefas de aula e co libro de exercicios. (A)

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. Reconoce los tiempos verbales y estructuras objeto de estudio en el curso / ciclo anterior (present simple / continuous; past simple) y la lista de verbos irregulares (C)
 2. Conoce y utiliza correctamente las estructuras de pasado simple en afirmativa, negativa e interrogativa con verbos regulares e irregulares y adverbios de tiempo: ago, yesterday, last week / month / year/...(C)
 3. Conoce el vocabulario y las estructuras necesarias para expresar cantidad (how much / many / some, any, little, few, one / ones, partitives) (C)
 4. Conoce y utiliza las distintas formas de expresar posesión ( adjetivos posesivos, genitivo sajón). (C)
 5. Conoce y utiliza correctamente de forma oral y por escrito los auxiliares modales que expresan permiso (can) y consejo (should) (C)
 6. Conoce el vocabulario correspondiente a las unidades dadas y la lista de verbos irregulares (C)
 7. Realiza ejercicios de comprensión de textos (completar, ordenar, responder, relacionar) (P)
 8. Elabora frases afirmativas, negativas e interrogativas con las formas de los distintos tiempos verbales trabajados en el aula, haciendo uso correcto de los verbos regulares e irregulares (P)
 9. Traduce frases de forma directa e inversa haciendo uso correcto de las estructuras dadas (P)
 10. Extrae información global y específica de mensajes orales grabados en audio y vídeo (P)
 11. Expresa de forma oral y por escrito sucesos del pasado, interviene en diálogos en los que pide y da consejos, expresa obligación, prohibición y posibilidad (P)
 12. Realiza a diario sus tareas de aula y de casa. (A)
 13. Muestra interés por conocer y observar las normas de convivencia en el aula. (A)
 14. Reconoce la importancia de la lengua extranjera como vehículo de comunicación con otras culturas y países (A)
 15. Realiza diariamente sus tareas de aula y de casa (A)
 16. Se esfuerza por respetar la sonoridad, el ritmo y la entonación del inglés (A)
 17. Mantiene la atención y muestra interés por las actividades audiovisuales (A)

MATEMÁTICAS

 1. Utiliza expresións alxébricas para expresar relacións entre diferentes magnitudes, calculando o valor numérico destas expresións en caso de que sexa necesario.
 2. Calcula sumas, restas, produtos de polinomios e cocientes dun polinomio por un monomio e desenvolve igualdades notables de binomios.
 3. Coñece a diferenza entre identidade e cuación.
 4. Plantexa e resolve problemas mediante a utilización de ecuacións dunha incógnita de primeiro grao, e segundo grao con coeficientes sinxelos.
 5. Plantexa e resolve sistemas lineais sinxelos de dúas ecuacións con dúas incógnitas, baseados en situacións reais.
 6. Recoñece se dúas razóns forman unha proporción e distingue se dúas magnitudes son proporcionais ou non, xa sexa directa ou inversamente, fai repartos proporcionais directos e inversos, calcula porcentaxes e variacións porcentuais e resolve problemas de xuro simple.
 7. Comprende e recoñece o concepto de función., así como sus características principais.
 8. Constrúe e interpreta gráficas de función dadas por fórmulas e táboas.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Reconoce los tiempos verbales objeto de estudio de la evaluación anterior (C)
 2. Conoce, comprende y utiliza correctamente el modo imperativo en sus formas afirmativa,y negativa, el uso de los adjetivos posesivos y preposiciones delante de los nombres de lugar. (C)
 3. Conoce el vocabulario relativo a la familia y alimentos haciendo uso correcto de las expresiones de cantidad (partitivos) (C)
 4. Conoce, comprende y utiliza correctamente el vocabulario referente a los medios de transporte y expresiones relativas a dar direcciones y situarse en un plano. (C)
 5. Conoce, comprende y utiliza correctamente las expresiones de obligación: il faut…, devoir, la frase condicional (si + presente) y los pronombres personales complemento de objeto directo. (C)
 6. Completa frases conjugando los verbos en el tiempo correcto teniendo en cuenta los elementos de la frase. (P)
 7. Elabora frases interrogativas y responde a preguntas haciendo uso correcto de los adverbios estudiados. (P)
 8. Redacta textos breves y sencillos.(P)
 9. Traduce frases de forma directa e inversa. (P)
 10. Se esfuerza por respetar la sonoridad, ritmo y entonación de la lengua francesa. (A)
 11. Trabaja diariamente en las tareas de aula y hace sus deberes. (A)
 12. Muestra interés por conocer aspectos socioculturales de la vida en Francia y participa en situaciones de intercambio comunicativo. (A)

RELIGIÓN

 1. Interpreta las diferentes afirmaciones sobre Jesús contenidas en el credo. (P )
 2. Maneja el Nuevo Testamento buscando diferentes episodios de la vida de Jesús. (P)
 3. Descubre a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. (C)
 4. Analiza el significado de la pasión, muerte y resurrección de Jesús para nuestra salvación. ( P)
 5. Conoce las características básicas del estilo de vida que supone seguir a Jesús. (C)
 6. Identifica a Jesucristo como centro y eje de la vida cristiana. (P)
 7. Conoce el significado que tienen para los cristianos los tres primeros mandamientos. (C)
 8. Muestra interés por la materia. (A)

MÚSICA

 1. Reconoce los distintos estilos musicales y características correspondientes a cada uno, ubicando en la historia sus autores, sus obras y reconociendo las características de cada movimiento (C)
 2. Coordina el movimiento en grupo atendiendo a la relación espacio-tiempo en respuesta a estímulos rítmicos; unido a una capacidad de reconocimiento, asimilación, composición y realización de esquemas rítmicos (P)
 3. Realiza una relación entorno - lenguaje (P)
 4. Participa en las actividades de interpretación en grupo. Respeta el gusto de los diferentes individuos pertenecientes al grupo y dentro de sus posibilidades ayuda a sus compañeros (A)

EDUCACION PARA A CIDADANIA E OS DEREITOS HUMANOS

 1. Coñecer a natureza social do ser humano.
 2. Comprender os conceptos básicos da materia: cidadanía, política, ben común, proxecto humano…
 3. Aprender e practicar a técnica do debate e do diálogo.
 4. Comprender a diferenza entre problema e conflicto.
 5. Comprender o alcance dalgúns dos conflictos máis graves.
 6. Comprender a función das institucións que buscan a xustiza.
 7. Recoñecer a loita contra as discriminacións máis relevantes.
 8. Recoñecer e valorar as características da democracia.
 9. Recoñecer algúns dos valores nos que se fundamentan os dereitos humanos.

 

3ª Evaluación

 • CCNN
 • CCSS
 • E. F.
 • Tecnol.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • Música
 • Cidadanía

CIENCIAS DA NATUREZA

 1. Coñece as características distintivas dos tres tipos de rochas e os procesos que as orixinan. (C)
 2. Define que é o movemento e as súas magnitudes características. (C)
 3. Recoñece as distintas forzas que actúan sobre un corpo e os seus efectos. (C)
 4. Comprende o concepto, as súas formas básicas e o principio de conservación da enerxía. (C)
 5. Coñece os conceptos de calor, temperatura e equilibrio térmico. (C)
 6. Coñece os cambios químicos e comprende as súas características máis importantes: a conservación da masa, como se escriben e as súas manifestacións enerxéticas. (C)
 7. Diferencia os distintos tipos de actividade volcánica, os factores que inflúen nela e os riscos que provoca. (P)
 8. Describe os movementos das placas e as súas causas. (P)
 9. Identifica as principais formas de relevo do fondo oceánico como límites de placas. (P)
 10. Interpreta gráficas espazo-tempo e resolve problemas de movemento, aplicando as fórmulas axeitadas e utilizando as unidades correctas. (P)
 11. Distingue os conceptos de traballo e calor. (P)
 12. Diferencia as principais fontes de enerxía, as súas limitacións e as súas repercusións no medio ambiente. (P)
 13. É consciente da necesidade da protección e da conservación do solo. (A)
 14. Estimación do valor das rochas como recursos para múltiples e importantes usos. (A)
 15. Toma conciencia da importancia da enerxía nas actividades cotiás e asimila a necesidade de aforro enerxético e diversificación. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Coñece as desigualdades na distribución da poboación na Terra e comprende os réximes demográficos e o problema do avellentamento da poboación. (C)
 2. Comprende o movemento natural da poboación e as súas causas; así coma a súa estrutura(crecemento vexetativo, migracións, sexo, idade e sectores económicos. (C)
 3. Diferenza os trazos básicos da poboación de España e de Galicia. (C)
 4. Analiza o poboamento humano, diferenciando entre o rural e o urbano. (C)
 5. Coñece o crecente proceso de urbanización da poboación mundial. (C)
 6. Coñece os trazos básicos da estrutura urbana (C)
 7. Asimila a rede urbana e os problemas das cidades a nivel mundial, de España e de Galicia (C)
 8. Sabe elaborar e interpretar gráficos de poboación e cadros estatísticos. (P)
 9. Interpreta a morfoloxía urbana: compoñentes e tipos de planos. (P)
 10. Interpreta mapas temáticos sobre a poboación e actividades económicas. (P)
 11. Intervén en debates sobre os problemas demográficos e sociais actuais (P)
 12. Identifica e sitúa nun mapa as principais cidades europeas. (P)
 13. Toma conciencia dos desequilibrios demográficos existentes entre os diversos países da Terra. (A)
 14. Rexeita actitudes xenófobas e racistas. (A)
 15. Mantén a atención e manifesta interese polas actividades que se desenvolven na aula (A)

 

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Conocer y practicar los juegos tradicionales y juegos populares que se vinculan con su comunidad.
 2. Valorar la realización de juegos tradicionales y juegos populares como una manera sana, divertida y barata de ocupar el tiempo de ocio.
 3. Adoptar una actitud crítica ante formas de ocupación del tiempo de ocio que pueden tener efectos negativos para la salud individual y colectiva.
 4. Relacionar las capacidades físicas básicas con los diferentes juegos tradicionales y populares realizados en clase.

TECNOLOXÍA

 1. Sabe o que é unha fonte de enerxía. (C)
 2. Clasifica e recoñece as diferentes fontes de enerxía. (C)
 3. Coñece as diferentes formas de enerxía. (C)
 4. Coñece as distintas formas de utilización da enerxía solar. (C)
 5. Comprende a diferencia entre unha enerxía renovable e non renovable. (C)
 6. Sabe o funcionamento e orixes da máquina de vapor e a súa relación na economía e sociedade do XIX. (C)
 7. Sabe a relación que existe entre o emprego racional da enerxía e a súa implicación na calidade de vida. (C)
 8. Valora positivamente o uso das enerxías limpas e renovables e a importancia que teñen para o futuro da vida na terra. (A)
 9. Coñece distintos medios de obtención da electricidade e as súas aplicacións cotias (C)
 10. Identifica os elementos dos circuitos e describe os seus cometidos (p)
 11. Analiza as características dos circuitos a través do seu esquema simbólico (p)
 12. Toma conciencia dos riscos derivados da electricidade e respecta as normas de seguridade eléctrica ( a)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Reconoce un texto expositivo y sus tipos. (P)
 2. Conoce los diferentes tipos de textos formales. (C)
 3. Reconoce la estructura de un texto y los mecanismos de cohesión y conexión textual. (P)
 4. Reconoce un texto argumentativo, así como su estructura y elementos. (P)
 5. Analiza sintácticamente oraciones simples reconociendo todos sus complementos. (P)
 6. Es capaz de clasificar las oraciones simples según la actitud del hablante y la naturaleza del predicado. (P)
 7. El verso libre. Los poemas visuales. La prosa poética. ( C )
 8. El teatro: elementos del texto teatral y su representación. ( C )
 9. Conoce la aportación al teatro de los autores clásicos griegos y latinos, Moliere, Shakespeare y Federico García Lorca o Miguel de Mihura. ( P)
 10. Identifica y reconoce las palabras tabú y eufemismos. ( P )
 11. Identifica y reconoce expresiones metafóricas y metonímicas. ( P)
 12. Identifica campo semántico y campo nocional o ideológico. (P)
 13. Cuida la ortografía y caligrafía de sus textos. (A)
 14. Presenta sus trabajos limpios y ordenados. (A)
 15. Hace habitualmente las tareas de clase. (A)
 16. Manifiesta interés por la asignatura y sus tareas. (A)

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Identifica as principais características e tipos de textos expositivos. (P)
 2. Aplica as pautas dadas para escribir textos instrutivos. (P)
 3. Identifica o complemento indirecto e o suplemento do verbo (P)
 4. Identifica as principais características,autores e obras da Xeneración Nós (C)
 5. Coñece e aplica os pasos para realizar unha exposición oral ou escrita (P)
 6. Localiza o complemento circustancial os seus tipos e caracteres. (P)
 7. Coñece os autores e obras da literatura de Guerra Civil e do exilio. (C)
 8. Recoñece as características dos textos argumentativos. (P)
 9. Identifica o complemento predicativo e atributo. (P)
 10. Coñece os autores e obras da literatura do anos 50 e 60 do século XX. (C)
 11. Coñece os principais elementos normas para realizar un debate. (P)
 12. Identifica os tipos de oracións compostas. (P)
 13. Coñece os autores e obras da nova narrativa e da literatura actual. (C)
 14. Traballa nas tarefas da aula e co libro de exercicos. (A)

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. Conoce, comprende y utiliza correctamente los siguientes tiempos del sistema verbal en voz activa: pasado simple, pasado continuo, will / won´t, going to, el presente continuo con valor de futuro (verbos regulares e irregulares) y los auxiliares modales. (C)
 2. Conoce, comprende y utiliza correctamente la estructura de la oración enunciativa afirmativa, negativa e interrogativa. (C)
 3. Conoce y utiliza las estructuras para expresar las funciones lingüísticas básicas: posibilidad, obligación, ofrecimientos, promesas, sugerencias, peticiones corteses, instrucciones y consejos. (C)
 4. Conoce, comprende y utiliza los pronombres y adjetivos posesivos. (C)
 5. Conoce y utiliza correctamente el vocabulario y las estructuras objeto de estudio a lo largo del curso. (C)
 6. Realiza ejercicios de gramática ilustrativos de las estructuras dadas. (P)
 7. Realiza ejercicios de comprensión de textos orales y escritos (completa, ordena, responde, transfiere la información). (P)
 8. Traduce de forma directa e inversa textos referidos a los temas socioculturales tratados en clase. (P)
 9. Participa en situaciones de intercambio comunicativo en el aula, haciendo uso correcto del vocabulario y las estructuras objeto de estudio. (P)
 10. Realiza a diario sus tareas de aula y de casa. (A)
 11. Valora el trabajo diario y se esfuerza en la realización de sus tareas. (A)
 12. Se esfuerza por respetar la sonoridad, el ritmo y la entonación de la lengua inglesa. (A)
 13. Valora la importancia de la lengua extranjera como vehículo de comunicación con otros países y culturas. (A)

MATEMÁTICAS

 1. Analiza, interpreta e representa funcións lineais, afins, inversas e cuadráticas, a partir de fórmulas, táboas de valores e gráficas.
 2. Obtén e interpreta táboas de frecuencias e diagramas de barras, así como a moda, a media aritmética e a desviación media dunha distribución discreta sinxela, nun contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos naturais, probabilísticos e a vida cotiá.
 3. Recoñece e describe os elementos e propiedades característicos das figuras planas, os corpos elementais e as súas configuracións xeométricas a través de ilustracións, de exemplos tomados da vida real ou nun contexto de resolución de problemas xeométricos.
 4. Emprega o teorema de Pitágoras e as fórmulas adecuadas para obter lonxitudes, áreas e volumes das figuras planas e os corpos elementais, nun contexto de resolución de problemas xeométricos.
 5. Utiliza o teorema de Tales e os criterios de semellanza para interpretar relacións de proporcionalidade xeométrica entre segmentos e figuras planas, e interpreta as dimensións reais de figuras representadas en mapas ou planos, facendo un uso adecuado das escalas, numéricas ou gráficas.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Conoce, comprende y utiliza correctamente la formación del passé composé. (C)
 2. Reconoce y utiliza correctamente los tiempos verbales objeto de estudio en evaluaciones anteriores.( C)
 3. Conoce, comprende y utiliza correctamente las distintas formas y estructuras para preguntar (adjetivos, pronombres y adverbios interrogativos, las estructuras de negación, el condicional de cortesía, los adjetivos demostrativos y adverbios de cantidad. (C)
 4. Conoce el vocabulario y expresiones referentes a prendas de vestir, complementos, tiendas y expresiones y fórmulas de cortesía para ir de compras.(C)
 5. Conoce y utiliza correctamente el vocabulario referente a ocio y tiempo libre, cuerpo humano, enfermedades y dolencias.(C)
 6. Completa y ordena oraciones haciendo uso correcto de las estructuras estudiadas (P)
 7. Elabora frases afirmativas, negativas e interrogativas con las formas de los distintos tiempos verbales trabajados en el aula. (P)
 8. Formula preguntas completando y traduciendo de Español a Francés. (P)
 9. Redacta y lee textos breves y sencillos haciendo uso correcto del vocabulario y expresiones objeto de estudio (P)
 10. Se esfuerza por respetar la sonorizada, el ritmo y la entonación de la lengua francesa. (A)
 11. Trabaja diariamente en las tareas de aula y hace sus deberes. (A)
 12. Muestra interés por participar en situaciones de intercambio comunicativo y por conocer aspectos socioculturales de la vida en Francia. (A)

RELIGIÓN

 1. Conoce el significado de Pentecostés y las características de la vida de la primera Iglesia. (C)
 2. Conoce cual es la misión de la Iglesia y descubre su aportación a la historia de la humanidad. (C)
 3. Comprende el significado de oración y la celebración en la vida personal y comunitaria. (C)
 4. Conoce las principales celebraciones litúrgicas cristianas. (C)
 5. Conoce qué es lo que caracteriza a los sacramentos del bautismo, eucaristía, reconciliación y unción de enfermos. (C)
 6. Muestra interés por adquirir nuevos conocimientos sobre la Iglesia. ( A)

MÚSICA

 1. Reconoce los distintos estilos musicales y características correspondientes a cada uno. (C)
 2. Analiza la música identificando en ella alguna de las actitudes necesarias para su producción: ritmo, duración, compás, silencio, matices. (C)
 3. Participa en las actividades de interpretación en grupo. (A)

EDUCACION PARA A CIDADANIA E OS DEREITOS HUMANOS

 1. Coñecer a natureza social do ser humano.
 2. Comprender os conceptos básicos da materia: cidadanía, política, ben común, proxecto humano…
 3. Aprender e practicar a técnica do debate e do diálogo.
 4. Comprender a diferenza entre problema e conflicto.
 5. Comprender o alcance dalgúns dos conflictos máis graves.
 6. Comprender a función das institucións que buscan a xustiza.
 7. Recoñecer a loita contra as discriminacións máis relevantes.
 8. Recoñecer e valorar as características da democracia.
 9. Recoñecer algúns dos valores nos que se fundamentan os dereitos humanos.

 

 

 

 

Objetivos por área 3º ESO

 • 1ª Eval
 • 2ª Eval
 • 3ª Eval

1ª Evaluación

 • Bioloxía
 • CCSS
 • E. F.
 • F. y Q.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • Música
 • E.P.V.
 • Tecnol.
 • C. Clásica

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 1. Coñece os orgánulos que compón unha célula eucariota. (C)
 2. Coñece diferentes tipos celulares asociando a cada tipo unha función. (C)
 3. Coñece a clasificación dos nutrientes e alimentos que vos contén. (C)
 4. Comprende os conceptos de anabolismo e catabolismo e a súa utilidade. (P)
 5. Identifica os órganos que interveñen nun aparello ou sistema. (P)
 6. Diferenza os distintos tecidos e cada tipo de función. (P)
 7. Valora o proceso da dixestión diferenciando os procesos físicos e químicos. (A)
 8. Valora a importancia dos nutrientes nas células. (A)
 9. Valora a importancia dunha alimentación equilibrada e dun correcto achegue enerxético e de nutrientes. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Coñece a estrutura e composición dá Terra.
 2. Coñece e sabe localizar os accidentes xeográficos de  Europa  nun  mapa.
 3. Coñece o relevo e climas do mundo.
 4. Coñece o relevo e climas de España e Galicia.
 5. Identifica e diferenza as distintas zonas climáticas e rexións vexetais que se dan no territorio español e Galicia.
 6. Identifica os factores que determinan os climas dá Terra e recoñece os distintos medios bioclimáticos.
 7. Recoñece a importancia da auga na dinámica do planeta e identifica os principais ríos, mares e océanos.
 8. Coñece as desigualdades na distribución da poboación na Terra, as causas que dá desigual ocupación  e comprende os réximes demográficos e o problema do avellentamento da poboación.
 9. Comprende o movemento natural da poboación e as súas causas; así coma a súa estrutura (crecemento vexetativo, sexo, idade e sectores económicos.)
 10. Coñece os movementos migratorios, os seus tipos e causas.
 11. Diferenza os trazos básicos da poboación de España e de Galicia.
 12. Analiza o poboamento humano, diferenciando entre o rural e o urbano.
 13. Coñece o crecente proceso de urbanización da poboación mundial.
 14. Coñece os trazos básicos da estrutura urbana.
 15. Coñece as principais características das cidades, o desenvolvemento do urbanismo no mundo, a súa evolución histórica e os principais problemas e vantaxes do medio urbano.
 16. Descubre xerarquías entre cidades e identifica o elemento central en torno ó cal se articulan en cada caso (portos, zonas industriais, etc.).
 17. Asimila a rede urbana e os problemas das cidades a nivel mundial, de España e de Galicia.
 18. Lectura e interpretación de textos, fotografías e gráficos estatísticos.
 19. Sabe localizar nun mapa os accidentes xeográficos mais significativos de Europa e España.
 20. Sabe elaborar e interpretar gráficos de poboación e cadros estatísticos.
 21. Interpreta a morfoloxía urbana: compoñentes e tipos de planos.
 22. Interpreta mapas temáticos sobre a poboación e actividades económicas.
 23. Analiza os principais movementos migratorios da historia e da actualidade. Diferenza os distintos tipos de sistemas de poboamento (núcleos rurais e urbanos).
 24. Interpretación de mapas, planos urbanos, gráficos e táboas.
 25. Realiza os exercicios e actividades.
 26. Manifesta interese por coñecer e observar as normas de convivencia na aula.
 27. Rexeita actitudes xenófobas e racistas.
 28. Mantén a atención e manifesta interese polas actividades que se desenvolven na aula.

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Coñece a evolución da Educación Física ao longo da historia. (C)
 2. Sabe distinguir entre Educación Física e Ximnasia. (C)
 3. Coñece a definición de habilidades motrices básicas. (C)
 4. Relaciona as habilidades motrices básicas. (C)
 5. Coñece as partes dun arrequecemento xeral e a súa xustificación. (C)
 6. É capaz de desprazarse con independencia. (P)
 7. Pode quentar en por si. (P)
 8. Realiza con dominio as habilidades motrices básicas e aplícaas especificamente. (P)
 9. Adquire madurez coordinativa. (P)
 10. Adquire valores de cooperación. (A)
 11. Participa activamente nas clases. (A)
 12. Participa na colocación e/ou recollida de material. (A)
 13. Motívase coa práctica de actividade física. (A)

FÍSICA E QUÍMICA

 1. Coñece os nomes e os símbolos, así como a relación entre eles, de todos os elementos químicos. (C)
 2. Coñece as valencias dos elementos mais empregados da Táboa Periódica. (C)
 3. Coñece os elementos dos grupos mais característicos da Táboa Periódica. (C)
 4. Escribe e nomea correctamente as fórmulas e nomes das combinacións binarias oxixenadas, hidroxenadas e haloxenadas usando as nomenclaturas Tradicional, Sistemática e Stock, indistintamente. (P)
 5. Coñece, sabe definir as súas carácterísticas e debuxar o material de uso máis frecuente nun laboratorio. (C)
 6. Coida o material de laboratorio, tanto o de uso persoal como o colectivo. (A)
 7. Coñece en qué se basa o método científico. (C)
 8. Coñece o sentido das ciencias Física e Química, o significado de materia e a súa clasificación, a diferencia entre sustancia pura e mezcla así como entre transformación física e química. (C)
 9. Coñece os conceptos de magnitude, medir, unidade e Sistema Internacional de magnitudes e unidades. (C)
 10. Distingue entre magnitudes fundamentais e derivadas e coñece o concepto de ecuación de dimensións, sabendo deducir as de: velocidade, aceleración, forza, trabajo, potencia, densidade…coñecidas as expresións matemáticas das mesmas. (C)
 11. Realiza cambios de unidades aplicando factores de conversión. (P)
 12. Recoñece e valora a importancia do traballo en equipo na planificaciñon e realización das experiencias. (A)
 13. Traballa co coñecementos dos erros absoluto e relativo, notación científica, decimal e cifras significativas. Expresa medidas e redondéaas. (P)
 14. Ordena e traballa con datos experimentais. (P)
 15. Analiza resultados. (P)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Conocer los mecanismos de la narración y las técnicas narrativas. (C)
 2. Reconocer los géneros, el lenguaje literario y los diferentes períodos de la historia de la literatura.(C)
 3. Conocer las características de la Edad Media y de la poesía lírica y la épica medievales.(C)
 4. Reconocer la poesía narrativa medieval y a sus autores.(C)
 5. Aprender las principales manifestaciones de la prosa y el teatro medievales.(C)
 6. Comprender y aplicar las reglas generales de acentuación. (P)
 7. Utilizar la tilde diacrítica.(P)
 8. Entender y dominar las unidades de la lengua y  los procedimientos de formación de las palabras. (P)
 9. Clasificar y definir las clases de palabras y los morfemas flexivos. (P)
 10. Conocer los distintos grupos sintácticos. (P)
 11. Comprender las reglas de ortografía de la h. (P)
 12. Mostrar interés por utilizar la lengua, oral y escrita, con la mayor precisión posible (léxico, ortografía, sintaxis). (A)
 13. Valorar y aprovechar su tiempo y respetar el de los demás. (A)

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Recoñecer campos semánticos.
 2. Identificar o galego como lingua propia, coñecer os seus constituíntes e a súa evolución histórica desde o seu nacemento como galego-portugués ata o século XIX.
 3. Aplicar correctamente as regras de acentuación. Aplicar correctamente o til diacrítico.
 4. Coñecer as principais características da literatura popular.
 5. Descompoñer as palabras nos seus compoñentes e recoñecer o significado dos prefixos e sufixos máis comúns.
 6. Clasificar as palabras segundo os seus constituíntes e entender o concepto de «familia léxica».
 7. Coñecer as principais características da literatura galego-portuguesa medieval.
 8. Identificar substantivos morfolóxica e sintacticamente e clasificalos segundo o seu significado e segundo a súa estrutura.
 9. Recoñecer o xénero dos substantivos e aplicar as regras de formación de feminino e plural.
 10. Coñecer e aplicar correctamente os signos de puntuación.
 11. Coñecer as principais características dás cantigas de amigo.
 12. Identificar semántica, morfolóxica e sintacticamente ou adxectivo e coñecer vos graos que pode admitir.
 13. Coñecer as principais características das cantigas de amor.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. Coñece, comprende e utiliza o sistema verbal en voz activa, os auxiliares modais e os verbos impersonales. (C)
 2. Coñece e utiliza correctamente os verbos que rexen xerundio. (C)
 3. Coñece e utiliza os auxiliares modais que expresan obrigación, posibilidade, habilidade, consello, obrigación e ausencia de obrigación, prohibición. (C)
 4. Coñece e utiliza as estruturas necesarias para expresar a frecuencia coa que realiza as accións máis habituais. (C)
 5. Coñece e utiliza o vocabulario e as estruturas dadas ao longo da avaliación. (C)
 6. Coñece e utiliza as estruturas comunicativas que expresan suxestións, invitacións e preferencias. (C)
 7. Redacta textos breves sobre os seus gustos e afeccións, actividades de lecer e tempo libre. (P)
 8. Describe rutinas, o carácter e a personalidade. (P)
 9. Extrae información global e específica de mensaxes orais gravados en audio e vídeo. (P)
 10. Pronuncia correctamente os sufijos verbais -ing, -ed,/ -d. (P)
 11. Realiza exercicios de gramática ilustrativos das estruturas dadas (completar, ordenar, responder). (P)
 12. Traduce e elabora frases facendo uso das estruturas e o vocabulario obxecto de estudo ao longo da avaliación. (P)
 13. Mostra interese por participar en situacións de intercambio comunicativo no aula. (A)
 14. Realiza diariamente as súas tarefas de aula e de casa. (A)
 15. Valora o traballo diario e esfórzase na elaboración das súas tarefas. (A)
 16. Trae o material necesario para a realización das distintas actividades do aula. (A)
 17. Manifesta interese por coñecer e observar as normas de convivencia no aula. (A)

MATEMÁTICAS

 1. Opera correctamente con números enteiros, fraccionarios e decimales aplicando as propiedades deses números para facilitar os cálculos.
 2. Utiliza a xerarquía e as propiedades das operacións, as regras de uso do paréntese en cálculos escritos e simplifica operacións con números racionais.
 3. Recoñece os números fraccionarios como partes da unidade e como resposta á necesidade de dividir a unidade para medir.
 4. Coñece e aplica as propiedades das potencias.
 5. Recoñece os números irracionais como aqueles que teñen expresións decimales con infinitas cifras non periódicas.
 6. Le e escribe correctamente cantidades expresadas en notación científica, utilizándoas para comunicar información nos casos que se aconsellan.
 7. Relaciona potencias e raíces como operacións inversas.
 8. Utiliza as propiedades con radicais. Racionaliza denominadores.
 9. Utiliza convenientemente as relacións de proporcionalidade numérica para resolver problemas relacionados coa vida cotiá ou enmarcados no contexto doutras áreas do coñecemento.
 10. Usa as porcentaxes para resolver problemas relacionados coa vida cotiá
 11. Suma, resta, multiplica con polinomios e monomios.
 12. Resolve o cadrado cun binomio e a suma por diferenza de dúas monomios.
 13. Extrae factor común nunha expresión algebraica.
 14. Mostra sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido, expresando o que se fai e por qué se fai.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Produce e comprende a información de mensaxes en relación coa descripción física e o carácter dunha persoa, a descripción de lugares e obxetos. (C)
 2. Emprega correctamente  os graos comparativo e superlativos así como o pronome relativo "qui". (C)
 3. Selecciona información  a partir de documentos orais e escritos. (P)
 4. Amosa interese por conseguir unha corrección crecente nas mensaxes orais e escritas. (A)

RELIGIÓN

 1. Coñece e interpreta os distintos elementos que conforman o fenómeno relixioso.
 2. Coñece o fundador,doutrina e obrigacións das tres grandes relixións monoteístas.
 3. Interese por coñecer as respostas que dan as relixións monoteístas ás grandes preguntas do ser humano.
 4. Valora a influencia das relixións monoteístas na cultura española.
 5. Coñece os elementos básicos para interpretar a Biblia.
 6. Enumera as distintas partes da Biblia e os libros de que consta.
 7. Respecta aos demais no uso da palabra durante os diálogos e debates.
 8. Le e analiza diversos textos bíblicos, literarios, xornalísticos e doutrinais.
 9. Sabe utilizar a Biblia situándoa na súa orixe, forma, finalidade e interpretación adecuada.

MÚSICA

 1. Coñece as figuras musicais e os seus correspondentes silencios dun, dous, tres e catro tempos. (C)
 2. Coñece os compases básicos: 4 /4, 3 /4, 2 /4. (C)
 3. Coñece como nova figura a corchea, relacionando os coñecementos anteriores. (C)
 4. Le música no contexto das actividades musicais do aula como apoio ás tarefas de interpretación e audición. (P)
 5. Recoñece e sitúa no seu contexto manifestacións musicais propias da música popular urbana e da Idade Media.
 6. Intervén nas actividades de canto colectivo, adaptando a súa expresión e entonación ao nivel sonoro do conxunto. (A)
 7. Participa nas actividades de interpretación en grupo, asumindo o intercambio dos roles que se deriven das necesidades musicais. (A)

EDUCACION PLÁSTICA E VISUAL

 1. Descobre a importancia do proceso creativo, expresando mediante a imaxe e cor mensaxes visuais. (C)
 2. Recoñece e nomea os distintos tipos de redes modulares que caracterizan a unha serie de imaxes. (C)
 3. Observa e recoñece as formas que lle rodean abstraindo os seus elementos conceptuais. (P)
 4. Analiza características técnicas e posibilidades expresivas do debuxo científico e do debuxo de creación. (P)
 5. Coñece os trazados xeométricos elementais e a súa importancia na realización de debuxos industriais e científicos. (P)
 6. Utiliza a liña como medio de expresión de todo procedemento gráfico-plástico. (P)
 7. Percibe, clasifica e constrúe imaxes cun alto grao iconográfico. (P)
 8. Realiza composicións modulares no plano creando agrupacións rítmicas e dinámicas. (P)
 9. Sente curiosidade polas imaxes no campo do deseño presentes na contorna cotiá. (A)
 10. Interésase pola transformación e a manipulación das imaxes e formas plásticas. (A)

TECNOLOXÍAS

 1. Distinguir os compoñentes dun ordenador valorando os periféricos como elementos que facilitan en intercambio de información entre o usuario e a máquina.
 2. Entender a misión dos dispositivos periféricos.
 3. Valorar a conexión de ordenadores para compartir recursos.
 4. Desenvolver habilidades para utilizar o ordenador e a internet como medio de comunicación, mostrando tolerancia polas diferentes opinións e crenzas en foros e outros servizos da internet.
 5. Valorar a importancia dos equipos informáticos para facilitar o manexo da información
 6. Saber cales son os servizos que ofrece a internet no campo da comunicación.
 7. Desenvolver habilidades para utilizar o ordenador e a internet como medio de comunicación.
 8. Coñecer as características xerais dos plásticos e a súa clasificación segundo a súa orixe.
 9. Clasificar os plásticos segundo as súas propiedades.
 10. Coñecer as distintas formas de presentación dos plásticos.
 11. Coñecer as principais características dos materiais téxtiles e a súa clasificación segundo a orixe das materias primas que serven para elaboralos.
 12. Clasificar os materiais pétreos naturais segundo a súa orixe.
 13. Coñecer os tipos de materiais pétreos artificiais e as súas características fundamentais.
 14. Coñecer os conglomerantes e produtos derivados e as súas propiedades básicas.
 15. Valorar la repercusión medioambiental del elevado índice de producción industrial y de los hábitos de consumo.

CULTURA CLÁSICA

 1. Conoce el marco geográfico de Grecia.
 2. Conoce las etapas de la historia griega.
 3. Conoce los sistemas de gobierno en Grecia.
 4. Conoce la vida cotidiana, la educación y los deportes en Grecia.
 5. Conoce los orígenes de Roma.
 6. Conoce las etapas de la historia de Roma.
 7. Conoce la sociedad romana.

2ª Evaluación

 • Bioloxía
 • CCSS
 • E. F.
 • F. y Q.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • Música
 • E.P.V.
 • Tecnol.
 • C. Clásica

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 1. Coñece a utilización dos nutrintes: respiración celular e síntese. (C)
 2. Coñece a fisioloxía e anatomía do aparato respiratorio. (C)
 3. Coñece a anatomía do aparato dixestivo. (C)
 4. Coñece a dixestión mecánica e química. (C)
 5. Coñece a eliminación dos refugallos do metabolismo: o aparato excretor. (C)
 6. Coñece a composición do sangue. (C)
 7. Coñece as enfermidades do tecido sanguíneo e cardiovasculares. (C)
 8. Coñece a fisioloxía e anatomía do sistema circulatorio. (C)
 9. Elabora debuxos e esquemas da fisioloxía e anatomía dos distintos aparatos o sistemas da nutrición. (P)
 10. Realiza debuxos do funcionamento do sistema circulatorio. (P)
 11. Interpreta debuxos do tecido sanguíneo. (P)
 12. Identifica factores de risco nos diferentes modos de vida. (P)
 13. Valora a importancia dunha alimentación equilibrada e do correcto aporte enerxético e de nutrintes. (A)
 14. Valora a propia saúde e hábitos que favorecen o bo funcionamento do sistemas circulatorio. (A)
 15. Valora as actitudes solidarias representadas pola doación do sangue. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Coñece o capitalismo e o socialismo e os seus cambios recentes.
 2. Coñece o proceso que conduciu ó sistema capitalista global e os elementos da globalización (multinacionais, progreso tecnolóxico, desenvolvemento financeiro, mundialización da cultura).
 3. Diferenza as grandes áreas xeoeconómicas actuais.
 4. Describe os principais axentes económicos.
 5. Identifica as actividades compoñentes do sector primario.
 6. Coñece o espazo agrario europeo e mundial.
 7. Analiza a pesca e os seus problemas.
 8. Coñece o concepto e as actividades do sector secundario.
 9. Distingue os principais tipos de recursos naturais e a súa distribución no mundo, valora a súa importancia social e comprende a necesidade de explotalos racionalmente.
 10. Coñece o concepto de materia prima e diferenza os seus principais tipos.
 11. Distingue as vantaxes, inconvenientes e principais aproveitamentos das fontes de enerxía tradicionais.
 12. Explica as fontes de enerxía alternativas e coñece as súas utilidades.
 13. Diferenza as distintas tipoloxías de industrias e espazos industriais.
 14. Relaciona a industria coa globalización e localiza as principais áreas industriais.
 15. Identifica qué actividades abrangue o sector servizos e cal é a súa dimensión na evolución económica da sociedade actual.
 16. Identifica qué actividades abrangue o sector servizos (comercio, transporte e turismo) e cal é a súa dimensión na evolución económica da sociedade actual. Interpretación de mapas, planos urbanos, gráficos e táboas.
 17. Elabora e interpreta textos e gráficas estatísticas a partir da información obtida por diversos medios (observación directa, fotografías, consulta de datos estatísticos,…).
 18. Localiza as provincias, comunidades autónomas e capitais das mesmas.
 19. Localiza nun mapa os principais países europeos e do mundo.
 20. Obtén información xeográfica a partir de distintos tipos de documentos visuais ou escritos.
 21. Toma conciencia do diferente grao de desenvolvemento das distintas zonas económicas do planeta como resultado dunha distribución diferente e da súa explotación desigual.
 22. Ten curiosidade por descubrir e coñecer as realidades demográficas dos distintos tipos de países.
 23. Mostra interese pola materia e participa no desenvolvemento da mesma.
 24. Valora e aproveita o tempo e respecta o dos demais.

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Conoce el reglamento del fútbol. (C)
 2. Es capaz de identificar los efectos comunes de ambos deportes. (C)
 3. Identifica las características de los métodos de trabajo global y analítico. (C)
 4. Lleva a cabo la actividad física derivada da práctica deportiva, con independencia de su estado de forma. (P)
 5. Realiza tareas motrices orientadas a la mejora de aspectos técnicos, tácticos y/o físicos del fútbol . (P)
 6. Realiza con eficiencia diferentes habilidades motrices específicas del fútbol. (P)
 7. Es capaz de establecer relaciones sociomotrices con eficiencia. (A)
 8. Respeta, coloca y recoge el material. (A)
 9. Adecua su ritmo de aprendizaje al que posee el resto de sus compañeros. (A)

FÍSICA E QUÍMICA

 1. Conoce los estados de la materia y sus principales características así como los cambios entre unos y otros.(C).
 2. Conoce y es capaz de aplicar los postulados de la Teoría Cinética y es capaz de aplicarlos para la explicación de los estados de la materia y sus cambios.(C).
 3. Justifica la existencia de la presión atmosférica.(C)
 4. Comprende el significado de temperatura. (C)
 5. Conoce las escalas termométricas Celsius, Farenheit y Absoluta.(C).
 6. Es capaz de pasar una temperatura en una escala a cualquiera de las otras dos estudiadas.(P)
 7. Conoce las leyes experimentales de los gases (P, V y T constantes), la ecuación de Clapeyron y la Ecuación General. (C)
 8. Aplica sus conocimientos de las leyes experimentales de los gases a ejercicios numéricos sencillos. (P).
 9. Reconoce la naturaleza corpuscular de la materia. (C)
 10. Reconoce la contribución del estudio de los gases al conocimiento de la estructura de la materia.(A).
 11. Conoce el significado de materia así como sus clasificaciones atendiendo a su estado de agregación, aspecto y naturaleza.(C).
 12. Distingue entre elemento y compuesto, entre compuesto y mezcla así como entre mezcla heterogénea y disolución.(C).
 13. Conoce los conceptos de disolución, soluto, disolvente, solubilidad y concentración.(C).
 14. Realiza ejercicios numéricos sencillos utilizando los conceptos de concentración de una disolución en %p, %v y g/l. (P).
 15. Maneja instrumentos de medida de masas y volúmenes sencillos.(P)
 16. Conoce diversos métodos de separación de mezclas tanto homogéneas como heterogéneas.(C)
 17. Es capaz de diseñar formas de separación de sustancias adecuadas a mezclas concretas.(P).
 18. Comprende la importancia del conocimiento de la naturaleza del mundo que nos rodea.(A).
 19. Es ordenado, limpio y metódico en su trabajo en el laboratorio.(A).
 20. Es capaz de preparar disoluciones del tipo sólido-líquido y líquido-líquido de concentraciones predeterminadas.(P).
 21. Asume la importancia del trabajo con disoluciones al ser éstas tan habituales en el mundo que nos rodea.(A).
 22. Conoce el material de laboratorio de uso más común.(P)
 23. Conoce y justifica la existencia de los átomos.(C)
 24. Interpreta los cambios físicos y químicos basándose en la teoría atómica.(P).
 25. Conoce las principales características de los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr.(C).
 26. Conoce las partículas elementales: electrón, protón y neutrón.(C).
 27. Conoce los conceptos de número atómico, masa atómica, isótopo, catión y anión.(C).
 28. Es capaz de determinar las partículas de un átomo conociendo su masa atómica y número atómico.(P)
 29. Es capaz de relacionar la estructura electrónica de un átomo con su posición en la Tabla Periódica.(P).
 30. Comprende la influencia de los investigadores en el desarrollo y bienestar de nuestra vida.(A)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Comprender la descripción. (C)
 2. Conocer el mundo y la literatura del Renacimiento.(C)
 3. Estudiar el texto oral espontáneo. (C)
 4. Conocer la prosa de ficción renacentista. El Lazarillo de Tormes.(C)
 5. Estudiar el texto oral planificado: la entrevista. (C)
 6. Estudiar en profundidad a Miguel de Cervantes, su vida y sus obras, en especial Don Quijote de la Mancha.(C)
 7. Asimilar distintos procedimientos para formar palabras nuevas.(P)
 8. Saber las normas ortográficas para el uso de la b y la v; de la g y la j ; de la s y la x .(P)
 9. Distinguir las palabras nuevas, de nueva creación y las tomadas de otras lenguas. (P)
 10. Conocer el predicado verbal y los complementos del verbo, y saber analizar oraciones. (P)
 11. Saber aplicar las reglas ortográficas del punto. (P)
 12. Realizar un trabajo escrito sobre la obra Lazarillo de Tormes. (P)
 13. Mostrar interés por utilizar la lengua, oral y escrita, con la mayor precisión posible (léxico, ortografía y sintaxis). (A)
 14. Valorar y aprovechar su tiempo y respetar el de los demás. (A)

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Recoñece-la clase de palabra do substantivo, a súa forma e clasificación.
 2. Distingui-lo adxectivo e o artigo, e recoñece-las súas características e clasificación.
 3. Identifica-los trazos caracterizadores da linguaxe periodística.
 4. Ler, recoñecer e redactar noticias.
 5. Coñece-los principais tipos de interferencias que afectan ó galego e amosar interese por evitalas.
 6. Aprecia-lo valor da igualdade entre homes e mulleres facendo un uso non sexista da lingua.
 7. Ler e identifica-las características básicas das cantigas de escarnio e maldicir, dos xéneros menores e das Cantigas de Santa María.
 8. Ler textos da nosa prosa medieval e identifica-los seus trazos básicos.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. Conoce, comprende y utiliza correctamente las estructuras verbales que expresan futuro. (C)
 2. Sabe distinguir los tiempos verbales en voz activa y pasiva. (C)
 3. Reconoce y utiliza los valores idiomáticos del verbo “get”. (C)
 4. Reconoce el vocabulario y las estructuras necesarias para formar frases exclamativas, los adjetivos terminados en -ed / -ing, las aseveraciones y los grados del adjetivo. (C)
 5. Conoce y utiliza los partitivos, distingue entre contable e incontable y expresa la cantidad y la medida. (C)
 6. Reconoce y utiliza el pasado simple y el pasado continuo estableciendo las diferencias de uso. (C)
 7. Conoce, comprende y utiliza las estructuras y el vocabulario dados a lo largo de la evaluación. (C)
 8. Conoce y utiliza el vocabulario y las estructuras estudiadas en la evaluación anterior. (C)
 9. Extrae información global y específica de mensajes orales grabados en audio y vídeo. (P)
 10. Realiza predicciones de forma oral y por escrito sobre acciones futuras propias o de otros. (P)
 11. Organiza los elementos de un texto teniendo en cuenta su contenido. (P)
 12. Organiza los elementos de la frase teniendo en cuenta su estructura (oración simple o compuesta) y su función comunicativa. (P)
 13. Traduce de forma directa e inversa utilizando el vocabulario y las estructuras dadas. (P)
 14. Clasifica sonidos y fonemas, divide palabras en sílabas y realiza ejercicios de repetición (choral / individual repetition). (P)
 15. Respeta las opiniones de sus compañeros. (A)
 16. Realiza diariamente sus tareas de aula y de casa. (A)
 17. Muestra interés por las actividades de audio y vídeo realizadas en el aula. (A)
 18. Se esfuerza por participar en actividades comunicativas, mejorando su acento y entonación. (A)
 19. Manifiesta interés por observar las normas de comportamiento y convivencia en el aula. (A)
 20. Trae el material necesario para la realización de las tareas de aula. (A)

MATEMÁTICAS

 1. Opera correctamente con números enteiros, fraccionarios e decimales aplicando as propiedades deses números para facilitar os cálculos.
 2. Divide polinomios
 3. Aprica a regra de Ruffini e recoñece en qué situacións pode aplicar o teorema do resto.
 4. Factoriza polinomios.
 5. Resolve ecuacións e sistemas de 1º e 2º grao completas e incompletas, bicuadradas, cun radical.
 6. Resolve problemas en diversos contextos mediante a formulación e a resolución de ecuacións e de sistemas.
 7. Mostra sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido o que se fai e por qué se fai.
 8. Recoñece e valora de xeito crítico a utilidade da claculadora como ferramenta didáctica para a realización de cálculos, investigacións numéricas, así como para expor e resolver problemas.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Coñece e utiliza os seguintes tempos verbais: “futur proche”, “futur simple”, “conditionnel” et passé composé”. (C)
 2. Emprega correctamente os pronomes persoais de complemento directo e indirecto. (C)
 3. Selecciona información a partir de documentos orais e escritos. (P)
 4. Amosa interese por conseguir unha corrección crecente nas mensaxes orais e escritas. (A )

RELIGIÓN

 1. Coñece as características xeopolíticas do país de Xesús. (C)
 2. Coñece os libros que compoñen o Novo Testamento. (C)
 3. Identifica diferentes xéneros literarios bíblicos. (P)
 4. Comprende e distingue a acción salvadora de Cristo e o carácter celebrativo dos sacramentos. (C)
 5. Valora os feitos máis importantes da fé cristiá na historia da Igrexa. (A)
 6. Coñecer en qué consiste a fé cristiá, cómo se manifesta e de ónde procede. (C)
 7. Interés por adquirir novos conceptos. (A)
 8. Actitude de respeto e tolerancia hacia outras formas de pensamento. (A)

MÚSICA

 1. Conoce y participa del concepto Música para la Paz. (C)
 2. Reconoce y analiza el papel de las mujeres en la música. (C)
 3. Conoce las manifestaciones musicales de la Edad Media: 1000 años de música. (C)
 4. Se aproxima al fenómeno de la música grabada, sus mecanismos y los medios que intervienen. (C)
 5. Se informa y debate en torno a la dimensión pacificadora de la música. (P)
 6. Investiga y compara el papel que la mujer desempeña en los distintos campos musicales en la actualidad. (P)
 7. Audición de una obra representativa de la polifonía medieval. (P)
 8. Se informa e investiga en torno a la historia de los medios sonoros en su origen y evolución actual. (P)
 9. Muestra interés por el conocimiento de la música y de sus normas generales. (A)
 10. Valora el papel de las mujeres en la producción musical. (A)
 11. Aprecia y disfruta de la audición de las obras musicales. (A)
 12. Participa con interés y agrado en el grupo, aportando ideas musicales. (A)

EDUCACION PLÁSTICA E VISUAL

 1. Reconoce la importancia de los distintos lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación. (C)
 2. Conoce las principales normas que hay que utilizar para proyectar la imagen de un objeto. (C)
 3. Conoce las generalidades del sistema diédrico de representación y su aplicación con objetos sencillos. (C)
 4. Representa sobre un soporte bidimensional figuras sencillas de forma proporcionada. (P)
 5. Descubre los principales procedimientos de expresión gráfico-plásticos en el plano, utilizándolos de forma práctica. (P)
 6. Se preocupa por la selección y utilización adecuada de materiales, técnicas y utensilios en el trabajo gráfico-plástico. (A)
 7. Siente curiosidad por las imágenes en el campo del diseño presentes en el entorno cotidiano. (A)
 8. Se esfuerza por presentar los trabajos de manera rigurosa, ordenada y precisa. (A)
 9. Se esfuerza por desarrollar las capacidades espaciales para visualizar formas tridimensionales. (A)

TECNOLOXÍAS

 1. Coñecer o software do ordenador e as súas múltiples aplicacións.
 2. Manexar diferentes sistemas operativos.
 3. Recoñecer a importancia do software de aplicación e os controladores.
 4. Coñecer a orixe da corrente eléctrica e as magnitudes relacionadas.
 5. Distinguir os compoñentes básicos dun circuíto eléctrico así como os instrumentos de medida das magnitudes eléctricas.
 6. Comprender as formas nas que se poden asociar os compoñentes básicos para formaren circuítos eléctricos diferentes.
 7. Entender a relación entre a electricidade e mais o magnetismo e coñecer as súas aplicaciónsCrear follas de cálculo, introducir datos e realizar operacións de edición. Presentar un documento partindo dos datos dunha folla de cálculo.
 8. Saber representar datos mediante gráficas.
 9. Distinguir entre circuítos eléctricos e electrónicos.
 10. Identificar os distintos compoñentes electrónicos, explicar o seu funcionamento e coñecer a función de cada operador electrónico nun circuíto.
 11. Valorar o impacto social e económico que supuxo a invención do transistor.
 12. Interpretar e utilizar correctamente os símbolos correspondentes aos operadores electrónicos nos circuítos.

 

 

CULTURA CLÁSICA

 1. Conoce el origen y evolución de la lengua griega y latina.
 2. Conoce la literatura latinas y griega.
 3. Conoce la mitología griega y romana.
 4. Conoce la arquitectura, la escultura y la pintura griega y latina.

 

3ª Evaluación

 • Bioloxía
 • CCSS
 • E. F.
 • F. y Q.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • Música
 • E.P.V.
 • Tecnol.
 • C. Clásica

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 1. Coñece a fisioloxía e anatomía da neurona. (C)
 2. Coñece a organización do sistema nervioso. (C)
 3. Coñece o sistema nervioso autónomo simpático e parasimpático. (C)
 4. Coñece o efecto das drogas no ser humano. (C)
 5. Coñece as hormonas. (C)
 6. Coñece os receptores sensitivos e os órganos dos sentidos: tacto, olfato, gusto, oído e vista. (C)
 7. Coñece a estructura básica do cerebr. (C)
 8. Coñece os actos voluntarios, actos reflexos e o arco reflexo. (C)
 9. Realiza debuxos esquemáticos e explicativos da anatomía do sistema nervioso e das neuronas. (P)
 10. Elabora e interpreta diagramas de fluxo representando o proceso de retroalimentación hormonal. (P)
 11. Interpreta microfotografías sinxelas do tecido nervioso. (P)
 12. Estudia a propia anatomía mediante palpación de osos, músculos e articulacións. (P)
 13. Valora a propia persoa polo rechazo do consumo de drogas. (A)
 14. Tolera e ten comprensión cara as persoas disminuídas nas súas capacidades psíquicas por enfermidade ou malformación. (A)
 15. Valora a responsabilidade pola propia seguridade para evitar accidentes de tráfico. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Coñece as actividades e problemática dos tres sectores económicos en España e Galicia.
 2. Interpretación de mapas, planos urbanos, gráficos e táboas.
 3. Identifica os principais impactos ambientais
 4. Coñece e reflexiona sobre a pobreza no mundo, as súas causas e consecuencias.
 5. Comprensión das diferentes posturas nos conflitos actuais e a lexitimación dalgúns dos seus causantes.
 6. Recoñece o concepto de Estado, os seus poderes e distintas administracións.
 7. Analiza as formas de relación entre Estados e coñece a ONU.
 8. Explica as relacións entre espazos centrais e periféricos.
 9. É consciente das desigualdades económicas e sociais e coñece as bases da axuda ao desenvolvemento e as súas institucións.
 10. Coñece os órganos de goberno da UE, as súas funcións e a historia desta organización.
 11. Coñece a organización territorial, administrativa e política de España, a súa base legal e o proceso histórico que culminou na Constitución de 1978.
 12. Coñece a organización política e territorial de Galicia.
 13. Integra os coñecementos de avaliacións anteriores.
 14. Analiza compara varios artigos da Constitución Española.
 15. Sabe localizar nun mapa os países máis importantes do mundo.
 16. Toma conciencia do desigual reparto da riqueza entre o Norte e o Sur; valora o patrimonio natural, cultural, histórico e social de Europa; valora a diversidade como unha forma de riqueza e desenvolver actitudes de respecto e aceptación fronte á pluralidade nacional e as súas manifestacións.
 17. Mostra interese pola materia e participa no desenvolvemento da mesma.
 18. Valora e aproveita o tempo e respecta o dos demais.
 19. Sabe situar nun mapa as Comunidades Autónomas, Provincias e capitais das Comunidades Autónomas.

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Identifica la expresión y el ritmo dentro de la E.F. (C)
 2. Diferencia bases rítmicas motrices. (C)
 3. Identifica los primeros auxilios. (C)
 4. Representa bases rítmicas con dominio del movimiento de su cuerpo. (P)
 5. Baila el CHA-CHA-CHA. (P)
 6. Se adapta a diferentes situaciones de primeros auxilios. (P)
 7. Respeta a sus compañeros. (A)
 8. Se integra en grupos de trabajo. (A)
 9. Adquiere respeto por la vida ajena. (A)
 10. Valora el auxilio en caso de accidente. (A)

FÍSICA E QUÍMICA

 1. Traballa con erros, notación científica, decimal e cifras significativas. Expresa medidas e redondea. (P)
 2. Ordena e traballa con datos experimentais. (P)
 3. Analiza resultados e representa gráficas. (P)
 4. Describe as características dos estados de agregación e os cambios de estado, xustificándoos desde a teoría cinética. (C)
 5. Recoñece e valora a importancia do traballo en equipo na planificación e realización de experiencias. (A)
 6. Clasifica as sustancias polo seu aspecto e composición. (C)
 7. Coñece as propiedades xerais e específicas da materia. (C)
 8. Separa as mesturas por diferentes procedementos indicando a propiedade en que se basea. (C)
 9. Coñece os compoñentes dunha disolución. (C)
 10. Estuda os distintos modelos atómicos, define: elemento e composto, número másico e número atómico, isótopos e iones.
 11. Calcula masas moleculares. (P)
 12. Describe o sistema periódico. (C)
 13. Coñece o enlace químico: iónico, covalente e metálico. (C)
 14. Escribe e le correctamente fórmulas de hidruros, óxidos, sales binarias, hidróxidos, acedos e sales ternarias utilizando a nomenclatura sistemática e de STOCK. (P)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Estudiar la exposición y la argumentación. (C)
 2. Identificar el contexto histórico del Barroco y estudiar este movimiento literario.(C)
 3. Comprender la vida y la obra de Lope de Vega.(C)
 4. Estudiar los medios de comunicación, en particular los géneros informativos, los géneros de opinión y los mixtos de los medios de comunicación.(C)
 5. Conocer el teatro barroco. (C)
 6. Definir la Ilustración, su contexto histórico, los períodos neoclásicos, la poesía, la prosa y el teatro neoclásicos.(C)
 7. Comprender los conceptos de familia léxica, campo semántico y campo asociativo. (P)
 8. Conocer los usos de la coma, del punto y coma y de los dos puntos  y las reglas para la separación de palabras al final de renglón.(P)
 9. Conocer la relación semántica entre las palabras: sinonimia , polisemia, homonimia y antonimia.(P)
 10. Saber las normas ortográficas para utilizar correctamente los signos de interrogación y exclamación. (P)
 11. Reconocer la oración compuesta por subordinación. (P)
 12. Conocer el cambio semántico de las palabras. (P)
 13. Realizar un trabajo escrito sobre la obra El sí de las niñas. (P)
 14. Mostrar interés por utilizar la lengua, oral y escrita, con la mayor precisión posible (léxico, ortografía y sintaxis). (A)
 15. Valorar y aprovechar su tiempo y respetar el de los demás. (A)

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Recoñece-la categoría dos pronomes e as diferentes formas e usos do pronome persoal.
 2. Distingui-los pronomes determinantes e a súa clasificación.
 3. Ler, recoñecer e redactar reportaxes e críticas.
 4. Coñece-los trazos da historia da lingua galega nos Séculos Escuros e no século XIX.
 5. Ler e identifica-las características básicas da obra dos autores literarios do Prerrexurdimento e Rexurdimento e valorar positivamente os seus esforzos a prol da normalización da nosa lingua e da nosa literatura.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. Conoce y utiliza las estructuras necesarias para expresar obligación, necesidad y consejo o sugerencia. (C)
 2. Conoce y utiliza las preposiciones de tiempo y de lugar y los verbos que indican movimiento. (C)
 3. Conoce y utiliza correctamente la estructura de la frase en voz pasiva. (C)
 4. Conoce y utiliza la forma comparativa y superlativa de los adjetivos. (C)
 5. Conoce y utiliza la forma y uso del Present Perfect (ever – just – for – since – how long? – already – yet ). (C)
 6. Conoce y utiliza correctamente los partitivos, distingue entre contable e incontable y sabe expresar la cantidad y medida. (C)
 7. Conoce y utiliza la estructura de las oraciones condicionales de tipo 1 y 2. (C)
 8. Conoce el vocabulario relativo a los distintos temas socioculturales tratados en clase. (C)
 9. Conoce, comprende y utiliza las estructuras y el vocabulario objeto de estudio en evaluaciones anteriores. (C)
 10. Redacta textos breves en los que da consejos o normas, expresando distintos grados de obligación. (P)
 11. Describe procesos y acciones realizadas en pasado. (P)
 12. Interviene en conversaciones utilizando el vocabulario y las estructuras dadas. (P)
 13. Traduce de forma directa e inversa haciendo uso de las estructuras dadas. (P)
 14. Extrae información global y específica de mensajes orales o escritos. (P)
 15. Realiza ejercicios de transcripción fonética siguiendo un modelo y distingue entre formas fuertes y débiles. (P)
 16. Muestra interés por conocer y observar las normas de comportamiento en el aula. (A)
 17. Se esfuerza por participar en las actividades comunicativas individuales y de grupo. (A)
 18. Realiza a diario sus tareas de aula y de casa. (A)
 19. Muestra curiosidad e interés por la lectura de textos complementarios en inglés. (A)

MATEMÁTICAS

 1. Opera correctamente con números enteiros, fraccionarios e decimales aplicando as propiedades deses números para facilitar os cálculos.
 2. Representa funcións polinómicas de 1º e 2º grao.
 3. Calcula a ecuación da recta dados dous puntos.
 4. Resolve  problemas xeométricos aplicando o teorema de Pitágoras.
 5. Descompón dunha figura plana en figuras elementais e calcula as áreas como suma de áreas.
 6. Transforma unha figura noutra mediante a aplicación de diversas transformacións.
 7. Calcula a área e o volumes de corpos compostos coñecidas as figuras elementais: prisma, cilindro, esfera, cono etc..
 8. Clasifica datos estadísticos e elabora táboas de frecuencias. Representa estes datos mediante gráficos
 9. Interpretar gráficas estatísticas relacionadas co contorno cotián, analizando o seu contido de xeito crítico.
 10. Distinguir experimentos aleatorios dos que non o son. Obter o espazo de mostra empregando técnicas de reconto e, no seu caso, describir os sucesos elementais que conforman un suceso.
 11. Determinar a probabilidade de sucesos en experimentos compostos para casos sinxelos.
 12. Identifica unha sucesión, aritmética ou xeométrica, e calcula o seu termo xeral.
 13. Resolve  problemas que impliquen progresións aritméticas e xeométricas.
 14. Mostra sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido expresando o que se fai e por qué se fai.
 15. Recoñece e valora de xeito crítico a utilidade da calculadora como ferramenta didáctica para a realización de cálculos, investigacións numéricas, así como para expor e resolver problemas.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Coñece e utiliza os seguintes tempos verbais: “passé composé”,  “imparfait” et “passé récent”. (C)
 2. Emprega correctamente os pronomes demostrativos e os pronomes relativos “que”, “où” “dont” ainsi como es adverbios de tempo e os adverbios rematados en “-ment”. (C)
 3. Selecciona información a partir de documentos orais e escritos. (P)
 4. Amosa interese por conseguir unha coreccióncrecente nas mensaxes orais e escritas. (A)

RELIGIÓN

 1. Coñece en qué consiste a fe cristiá, como se manifesta, onde se vive e de onde procede. (C)
 2. Sabe o que significa seguir a Xesús a partir da lectura e análise dos textos do Novo Testamento. (C)
 3. Define correctamente que son e que significan a Biblia, a Tradición e o magisterio. (P)
 4. Coñece como viviu Xesús as súas propias decisións. (C)
 5. Comprende como debe ser a conducta dos seguidores de Xesús. (P)
 6. Sabe dialogar con respeto e escoltar con interese as opinións dos demais. (A)
 7. Interés por descubrir mellor como seguir a Xesús na sociedade actual. (A)

MÚSICA

 1. Conoce la terminología musical adecuada para comunicar a los demás juicios personales acerca de aquellas piezas que gozan de una especial significación. (C)
 2. Identifica en la música alguna de las actitudes necesarias para su producción: el marco del silencio, atención al director y a los compañeros, etc. (C)
 3. Reconoce algunos de los planos sonoros simultáneos que están presentes mientras se actúa en la interpretación de una estructura polifónica. (P)
 4. Reconoce y sitúa en su contexto manifestaciones musicales propias de los diferentes pueblos y culturas de España. (P)
 5. Participa en las actividades de interpretación en grupo, asumiendo el intercambio de los roles que se deriven de las necesidades musicales. (A)
 6. Interviene en las actividades de canto colectivo, adaptando su expresión y entonación al nivel sonoro del conjunto. (A)

EDUCACION PLÁSTICA E VISUAL

 1. Conoce y comprende las principales normas que hay que utilizar para interpretar las proyecciones de un objeto representado en el plano. (C)
 2. Realiza composiciones bidimensionales de figuras sencillas en perspectiva isométrica y caballera. (P)
 3. Se preocupa por la selección y utilización adecuada de materiales y utensilios en la realización de cualquier trabajo gráfico-plástico. (P)
 4. Reconoce y describe objetos utilizando distintas técnicas y sistemas de proyección. (P)
 5. Valora la pulcritud, la limpieza y la creatividad en la realización de formas plásticas. (A)
 6. Se esfuerza por presentar los trabajos de forma clara, ordenada, precisa y rigurosa. (A)
 7. Siente curiosidad e interés hacia el dibujo científico. (A)
 8. Coopera en el orden, limpieza, cuidado y conservación del material. (A)

TECNOLOXÍAS

 1. Coñecer as diferentes aplicacións dos programas de debuxo.
 2. Manexar os instrumentos e os soportes de debuxo de CorelDraw.
 3. Realizar debuxos xeométricos e artísticos cun programa de deseño.
 4. Valorar a importancia do deseño na elaboración das páxinas web.
 5. Coñecer as ferramentas máis importantes que permiten editar unha páxina web.
 6. Saber as diferentes formas de colocar unha páxina web na internet.
 7. Coñecer as ondas, os seus tipos e as súas características.
 8. Coñecer as partes e o funcionamento do teléfono e a radio, así como os fundamentos da telegrafía.
 9. Diferenciar entre comunicación por cable e sen cable e sinalar as clases de cableado e de ondas utilizadas.
 10. Explicar os sistemas de gravación e reprodución de audio, imaxe e vídeos utilizados na actualidade.
 11. Clasificar las industrias según la fase del proceso industrial en el que intervienen.
 12. Conocer las distintas clases de materias primas disponibles en nuestro planeta y las diferentes técnicas que se utilizan para su extracción.
 13. Conocer los diversos tipos de industrias de transformación y los procesos físico-químicos que se emplean en ellas para la elaboración de nuevos materiales.
 14. Valorar la repercusión medioambiental del elevado índice de producción industrial y de los hábitos de consumo.
 15. Coñecer as características xerais dos plásticos e a súa clasificación segundo a súa orixe.
 16. Clasificar os plásticos segundo as súas propiedades.
 17. Coñecer as distintas formas de presentación dos plásticos.
 18. Coñecer as principais características dos materiais téxtiles e a súa clasificación segundo a orixe das materias primas que serven para elaboralos.
 19. Coñecer os principais elementos construtivos dos edificios.
 20. Estudar os materiais metálicos, impermeabilizantes, illantes e para acabados.
 21. Clasificar os materiais pétreos naturais segundo a súa orixe.
 22. Coñecer os tipos de materiais pétreos artificiais e as súas características fundamentais.
 23. Coñecer os conglomerantes e produtos derivados e as súas propiedades básicas.
 24. Analizar o funcionamento das máquinas a partir dos seus elementos constituíntes.
 25. Coñecer os elementos básicos de control manual e automático das máquinas.
 26. Coñecer o funcionamento dos distintos tipos de motores.
 27. Valorar as repercusións sociais, económicas e ambientais do desenvolvemento das máquinas.
 28. Clasificar os plásticos segundo as súas propiedades.
 29. Coñecer as distintas formas de presentación dos plásticos.
 30. Coñecer as principais características dos materiais téxtiles e a súa clasificación segundo a orixe das materias primas que serven para elaboralos.
 31. Coñecer os principais elementos construtivos dos edificios.

 

 

CULTURA CLÁSICA

 1. Conoce la filosofía, la retórica y la oratoria griega y latina.
 2. Conoce los edificios de las ciudades griegas y romanas.
 3. Valora y conoce el legado clásico.

 

 

 

 

Objetivos por área 4º ESO

 • 1ª Eval
 • 2ª Eval
 • 3ª Eval

1ª Evaluación

 • Bioloxía
 • CCSS
 • E. F.
 • F. y Q.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • Ética
 • Informática
 • Tecnol.
 • Música
 • Latín

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 1. Coñece os carácteres hereditarios e adquiridos. (C)
 2. Coñece os cromosomas e a cromatina. (C)
 3. Coñece os cariotipos e os cromosomas homólogos. (C)
 4. Coñece o que é un xen. (C)
 5. Coñece a mitose e a meiose. (C)
 6. Coñece alelos dominantes, codominantes e recesivos. (C)
 7. Coñece as leis de Méndel. Herdanza na especie humana, herdanza do sexo e ligada ó sexo. (C)
 8. Realiza debuxos esquemáticos dos ciclos celulares. (P)
 9. Interpreta exemplos sinxelos dos cariotipos. (P)
 10. Resolve problemas da herdanza de carácteres. (P)
 11. Amosa curiosidade e interese por comprender os mecanismos da herdanza dos carácteres. (A)
 12. Valora a importancia de adquirir hábitos saudables. (A)
 13. Valora a visión científica dos procesos da herdanza dos carácteres. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Coñece as etapas da Historia
 2. Coñece  a Ilustración. (C) 
 3. Coñece  o Despotismo Ilustrado. (C)
 4. Coñece a Revolución inglesa do s.XVII. (C)
 5. Coñece a Independencia das colonias americanas. (C)
 6. Coñece  monarquía de Felipe V. (C)
 7. Coñece a cultura e arte de s.XVIII(c)
 8. Coñece a Galicia do s.XVIII
 9. Coñece a Revolución Francesa, a Constitución de 1791e o Imperio Napoleónico. (C)
 10. Coñece a Restauración en Europa.(C)
 11. Coñece liberalismo, nacionalismo as revolucións liberais e as unificacións de Italia e Alemaña. (C)
 12. Coñece a Revolución Industrial, agrícola e a revolución dos  transportes.(C)
 13. Coñece o proceso de industrialización en España e en Galicia.(C)
 14. Coñece o sistema económico capaitalista. (C)
 15. Coñece a sociedade industrial. (C)
 16. Coñece o marxismo e o anarquismo. (C)
 17. Coñece os movementos artísticos romántico e realista.(c)
 18. Coñece a crise do Antigo Réxime en España e Galicia. (C)
 19. Coñece o reinedo de Fernando VII en España e Galicia. (C)
 20. Coñece o reinado de Isabel II. (C)
 21. Coñece o Sexenio Democrático e a Restauración monárquica en España e Galicia. (C)
 22. Coñece a obra de Goya e o romanticismo e o realismo español
 23.  Interpreta textos e mapas. (P)
 24. Realiza os exercicios diariamente.
 25. Relaciona os coñecementos adquiridos. (P)
 26. Elabora sínteses das etapas estudadas. (P)

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Define resistencia, recoñece os seus diferentes tipos e as súas vinculacións cos sitemas enerxéticos. (C)
 2. Coñece as características de diferentes métodos de traballo da resistencia aeróbica, é capaz de identificalos e sabe levalos a cabo. (C)
 3. Efectúa, con independencia do nivel alcanzado, os diferentes métodos de traballo propostos en clase. (P)
 4. Relaciona cada método de traballo cos beneficios que xera no rendemento. (P)
 5. Identifica a participación coa mellora de hábitos deportivos. (A)
 6. Participa na colocación e/ou recollida de material. (A)
 7. Recoñece e valora a hixiene persoal como unha necesidade de benestar. (A)

FÍSICA E QUÍMICA

 1. Coñece os nomes e símbolos dos elementos así como as súas valencias máis habituais. (C)
 2. Formula e nomea compostos químicos: binarios, ternarios, oxoácidos e oxisales de cromo e manganeso, sales acedos, sales básicos, sales dobres, iones de sales binarias, de ácidos hidrácidos e de ácidos oxoácidos. (P)
 3. Define e diferencia as propiedades xerais e características da materia. (C)
 4. Comprende as diferenzas e similitudes dos tres estados de agregación da materia, así como entende as condicións que se han de dar para producir un cambio de estado. (C)
 5. Utiliza a teoría cinético-molecular para explicar algunhas propiedades dos gases, líquidos e sólidos, así como os cambios de estado, a presión e a temperatura. (C)
 6. Define, diferenza e clasifica mesturas homoxéneas e heteroxéneas, sustancias puras, elementos e compostos. (P)
 7. Coñece as técnicas de separación das mesturas (disolucións e suspensións). (C)
 8. Mostra sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara dos procesos, expresando o que se fai e por que se fai. (A)
 9. Mostra interese pola aprendizaxe de novos conceptos relacionados co mundo que lle rodea. (A)
 10. Identifica os diferentes modelos atómicos, expresando similitudes e diferenzas entre eles. (C)
 11. Explica os distintos conceptos que son fundamentais para comprender a complexidade do átomo. (C)
 12. Determina o número atómico e o número másico a partir das partículas constituíntes do átomo e viceversa, tanto de átomos neutros como de iones. (P)
 13. Identifica o nivel, o subnivel e o orbital de diferentes electróns dados os seus números cuánticos. (P)
 14. Escribe e compara configuracións electrónicas de distintos elementos da táboa periódica. (P)
 15. Relaciona as propiedades dunha sustancia co tipo de enlace. (C)
 16. Realiza, expón e atende a outras explicacións en clase de: traballos sobre o material de laboratorio. (P)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Estudiar los textos prescriptivos y normativos , su estructura y sus características.(C)
 2. Conocer las características del Romanticismo y de la poesía romántica.(C)
 3. Conocer las características del teatro romántico. (C)
 4. Conocer las características del Realismo y del Naturalismo.(C)
 5. Conocer el origen del léxico castellano. (P)
 6. Repasar las principales normas de acentuación.(P)
 7. Analizar las funciones de los elementos que componen la oración simple.(P)
 8. Estudiar la escritura de los extranjerismos. (P)
 9. Estudiar la oración compuesta y reconocer las clases de oraciones compuestas. (P)
 10. Analizar la formación de gentilicios y las clases de topónimos.(P)
 11. Estudiar la escritura de los grupos consonánticos.(P)
 12. Mostrar interés por utilizar la lengua, oral y escrita, con la mayor precisión posible (léxico, ortografía y sintaxis). (A)
 13. Valorar y aprovechar su tiempo y respetar el de los demás. (A)

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Recoñecer a estrutura do texto e as propiedades que debe cumprir para que sexa comprensible.
 2. Coñecer o vocabulario básico relacionado coa forma de ser.
 3. Lembrar e aplicar as regras ortográficas de acentuación.
 4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das distintas linguas na Unión Europea e no Estado español recoñecer os seus dereitos lingüísticos.
 5. Coñecer os principais trazos socioculturais da literatura de comezos do século XX e os autores máis salientables no tempo das Irmandades.
 6. Coñecer o vocabulario básico relacionado coas emocións e os sentimentos.
 7. Lembrar e aplicar correctamente as normas que rexen o uso dos signos de puntuación.
 8. Coñecer a situación sociolingüística do galego na actualidade e a lexislación que existe con respecto ao seu uso nos diferentes ámbitos.
 9. Coñecer as principais contribucións do Grupo Nós á literatura galega, así como os autores máis salientables deste período.
 10. Coñecer o vocabulario básico relacionado coas viaxes.
 11. Aplicar as regras ortográficas de uso das maiúsculas.
 12. Coñecer as variedades internas da lingua.
 13. Coñecer as principais contribucións de Castelao á cultura e á literatura galega.
 14. Coñecer o vocabulario básico relacionado cos libros, a edición e a imprenta.
 15. Coñecer os procedementos de redución das palabras.
 16. Coñecer e identificar as variedades xeográficas da lingua.
 17. Coñecer as correntes poéticas vangardistas de principios do século XX e os seus máximos representantes.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. Comprende e utiliza as estruturas das oracións condicionais, exclamativas, adxectivas e distingue forma e uso dos pronombres relativos e interrogativos. (C)
 2. Coñece e utiliza as normas que rexen o estilo directo/ indirecto. (C)
 3. Comprende e utiliza as estruturas necesarias para expresar obrigación, necesidade, consello, permiso, posibilidade e habilidade (verbos auxiliares modais). (C)
 4. Coñece e utiliza os verbos que rexen a forma -ing e o infinitivo con ou sen to. (C)
 5. Comprende e utiliza as estruturas da voz pasiva e todo o sistema verbal. (C)
 6. Coñece e sabe falar de cantidades, as formas do comparativo e superlativo dos adxectivos e usa correctamente we both/one of us/neither of us/so/such e os conectores and/but/because/when/while. (C)
 7. Traduce de forma directa e inversa textos relativos aos distintos aspectos socio-culturais utilizando o vocabulario e as estruturas dadas. (P)
 8. Escribe unha carta formal, produce diálogos orais e por escrito, prepara unha entrevista, fai unha descrición persoal, redacta unha historia. (P)
 9. Extrae información global e específica de mensaxes orais gravados en casete ou en vídeo. (P)
 10. Realiza exercicios orais e por escrito para revisar estruturas gramaticales e os aspectos socioculturais tratados durante a avaliación. (P)
 11. Ten interese por participar de forma activa en clase. (A)
 12. Manifesta interese por coñecer e observar as normas de comportamento e convivencia no aula. (A)
 13. Realiza a diario as súas tarefas no aula e en casa. (A)
 14. Recoñece a importancia do idioma estranxeiro como vehículo de comunicación con outros pobos e culturas. (A)

MATEMÁTICAS

 1. Recoñece os números reais.
 2. Representa na recta diferentes conxuntos de números talles como intervalos, semirrectas ou contornas.
 3. Coñece as propiedades das raíces e das potencias.
 4. Aplica as propiedades de raíces e potencias en distintos tipos de exercicios.
 5. Calcula o logaritmo dun número mediante a aplicación da definición.
 6. Opera con expresións logarítmicas mediante a aplicación das correspondentes propiedades.
 7. Calcula o logaritmo dun número en calquera base, realizando o cambio de base correspondente e empregando a calculadora.
 8. Realiza o paso dunha expresión alxébrica a outra logarítmica e viceversa.
 9. Realiza operacións con polinomios.
 10. Aplica de xeito reiterado a regra de Ruffini para factorizar un polinomio localizando as raíces enteiras entre os divisores do termo independente.
 11. Resolve ecuacións de 1º e 2º grao (completas e incompletas), bicuadradas, con denominadores, con radicais, logarítmicas e exponenciais.
 12. Resolve sistemas de ecuacións: lineais, non lineais, exponenciais e logarítmicas.
 13. Mostra sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Reflexiona sobre o uso das tres estructuras interrogativas, dos pronomes relativos e o imperativo. (C)
 2. Coñece a utilización dos posesivos, dos pronomes persoais de complemento directo e das perífrasis de passé récent, présent continu y futur proche.
 3. Selecciona información a partir de documentos orais e escritos. (P)
 4. Mostra interese por conseguir unha corrección crecente nas mensaxes orais e escritos. (A)

RELIGIÓN

 1. Sabe quen foi Pablo de Tarso, cal foi a súa misión e aportación a expansión do cristianismo e a historia da Igrexa.
 2. Coñece as características do cristianismo en tempos do Imperio romano.
 3. Descobre as dificultades da Igrexa nos primeiros séculos.
 4. Sabe recoñecer as expresións artísticas dos primeiros cristiáns.
 5. Interés por coñecer a historia dos primeiros séculos da Igrexa.
 6. Coñece as características máis relevantes da figura e obra de S. Agustín
 7. Valora o paso de ser unha Igrexa persegida a ser oficial.
 8. Enumera e coñece os contidos fundamentais dos primeiros concilios.
 9. Coñece o papel dos Pais da Igrexa.
 10. Coñece as características da Igrexa entre os séculos IV-V.

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA

 1. Coñecer en qué consiste a especificidade do home: a súa natureza bilolóxica e cultural.
 2. Profundizar arredor dos rasgos propios do ser humano: a intelixencia, a sociabilidade e o papel da linguaxe;a vontade e os sentimentos.
 3. Comprender e asumir o valor fundamental da vida humana.
 4. Saber en que cosiste a dignidade da persoa e que, sen este postulado non hai ética posible.
 5. Comprender a importancia dos dereitos humanos como boas solución aos problemas morais.
 6. Aprender a exponer as opinións propias mediante argumentos fundados e a respetar as alleas.
 7. Cooperar en grupos de traballo.
 8. Saber en que cosiste elexir e cales son as mellores preferencias ou eleccións morais.
 9. Comprender o concepto de valor, recoñecendo entre eles os valores morais e as súas características.
 10. Entender o concepto de liberdade e os seus tipos, así como as coacciós que poidan impedir o seu exercicio.
 11. Entender os conceptos de: autonomía e heteronomía moral.
 12. Coñercer os conceptos de: carácter moral, temperamento e personalidade.
 13. Comprender que é a ética e as súas contribucións á convivencia.
 14. Coñecer os grandes problemas morais ós que se enfrentou a humanidade.
 15. Sabe en que consiste unha boa solución e os criterios para alcanzala.
 16. Recoñecer a importancia das relixións e as súas aportacións a unha ética universal.
 17. Valorar as reivindicacións das víctimas e os movementos sociais na loita pola defensa dos dereitos humanos e a realización do gran proxecto moral.
 18. Fomentar o modo correcto de resolver os conflictos: importancia da democracia, a paz e a xustiza.

INFORMÁTICA

 1. Principais funcións dun sistema operativo.
 2. Coñecer as estruturas básicas de almacenamento.
 3. Traballar coa interface gráfica.
 4. Administración básica de arquivos.
 5. Equipos e dispositivos dunha rede local.
 6. Seguridade de equipos e redes: virus, spam, firewall...
 7. Uso axeitado e seguro do correo electrónico (elección da contrasinal, filtros, asunto, campo copia e copia oculta...)
 8. Técnicas avanzadas co procesador de texto.
 9. Xeración de arquivos pdf.
 10. Uso da folla de cálculo.
 11. Repasar o concepto de procesador de textos e mais folla de cálculo e aprender técnicas avanzadas para a xeración de documentos.
 12. Coñecer como levar a cabo a automatización de cálculos e obtención de gráficas.
 13. Aprender a xerar documentos con elementos multimedia.

TECNOLOXÍA

 1. Valorar o desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia.
 2. Análise da evolución dos obxectos técnicos e os produtos industriais.
 3. Coñecer os avances tecnolóxicos da Prehistoria.
 4. Valorar o impacto social e evolutivo da tecnoloxía desde a Idade Antiga ata a Idade Moderna.
 5. Identificar os avances científicos cos cambios sociais producidos tras a Revolución Industrial.
 6. Apreciar o desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia.
 7. Analizar a evolución dos obxectos tecnolóxicos.
 8. Valorar a importancia da normalización nos produtos industriais.
 9. Estimar a necesidade do aproveitamento das materias primas e os recursos naturais.
 10. Adquirir hábitos que potencien o desenvolvemento sustentable.
 11. Identificar as diferentes instalacións dunha vivenda.
 12. Distinguir os distintos elementos que compoñen cada instalación.
 13. Interpretar correctamente os termos dunha factura doméstica.
 14. Valorar a necesidade de aforrar enerxía na vivenda.
 15. Coñecer a capacidade das novas tecnoloxías para realizar deseño gráfico e aprender as ferramentas básicas dun programa de diseño gráfico.

 

 

MÚSICA

 1. Reconocer los diferentes tipos y familias de instrumentos: de orquesta (cuerda), escolares y populares.
 2.  Valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la creación sonora, apreciando el papel de la informática y la electrónica en la música culta y popular.
 3. Analizar algunas obras musicales tradicionales, folclóricas y populares, especialmente gallegas, reconociendo sus particularidades.
 4. Reconocer la importancia de música y la radio, la televisión, el cine y la publicidad
 5. Valorar y comprender la evolución de la música con respecto a la evolución en la historia y el progreso.
 6. Aprender a componer haikus y exponerlos en clase.

LATÍN

 1. Comprende os casos das declinacións latinas.
 2. Coñece e utiliza a primeira declinación: "rosa-ae", os pronomes persoais e o presente simple e imperfecto dos verbos "sum, amo e habeo".
 3. Establece a relación entre o léxico latino e os cultismos. 
 4. Amosa interese pola asignatura e pola cultura latina.
 5. Comprende os casos das declinacións latinas.
 6. Coñece e utiliza a primeira declinación: "rosa-ae", os pronomes persoais e o presente simple e imperfecto dos verbos "sum, amo e habeo".
 7. Establece a relación entre o léxico latino e os cultismos.
 8. Amosa interese pola asignatura e pola cultura latina.

2ª Evaluación

 • Bioloxía
 • CCSS
 • E. F.
 • F. y Q.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • Ética
 • Informática
 • Tecnol.
 • Música
 • Latín

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 1. Coñece os conceptos básicos da Ecoloxía: biotopo, ecosistema, biocenosis, factor limitante, etc. (C)
 2. Coñece os principais factores abióticos que caracterizan ós ecosistemas terrestres, edáficos e acuáticos. (C)
 3. Coñece os niveis tróficos que se poden identificar no ecosistema. (C)
 4. Coñece os ciclos bioxeoquímicos do carbono e nitróxeno. (C)
 5. Coñece a zonación climática do planeta e os factores abióticos que interveñen na distribución dos ecosistemas. (C)
 6. Coñece os principais ecosistemas terrestres e acuáticos, especialmente os máis representativos de España. (C)
 7. Coñece e aplica a casos concretos os conceptos de potencial biótico y resistencia ambiental. (C)
 8. Determina valores de factores abióticos: pH, humedad relativa, temperatura, etc. (P)
 9. Analiza e interpreta as relacións entre seres vivos. (P)
 10. Realiza e interpreta esquemas dos ciclos bioxeoquímicos. (P)
 11. Realiza cadeas, redes e pirámides tróficas de diferentes sistemas. (P)
 12. Analiza factores abióticos que determinan un sistema o un bioma. (P)
 13. Interpreta factores que producen cambios rítmicos no ecosistema. (P)
 14. Ten conciencia do impacto ambiental que produce a liberación dos seres vivos no ecosistema. (A)
 15. Ten conciencia de que os problemas globais necesitan solucións de aplicación local e implicación nesas solucións mediante o reciclado, a reutilización de materiais, etc. (A)
 16. Valora a importancia dos recursos naturais pouco evidentes: o solo fértil, a calidade da auga dos ríos, etc. (A)
 17. Ten conciencia da necesidade dunha explotación racional dos recursos naturais. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Coñece os contidos da primeira avaliación. (C)
 2. Coñece a Segunda Revolución Industrial,os cambios económicos , demográficos e sociais.(C)
 3. Coñece a época do Imperialismo. (C)
 4. Coñece a Primeira Guerra Mundial, as súas causas, etapas e consecuencias. ( c)
 5. Coñece a arquitectura do s.XIX, o impresionismo e as primeiras vangardas.
 6. Coñece  a revolución rusa, o stalinismo. (C)
 7. Coñece os anos vinte,o crac de1929 e as solución da crise económica. (C)
 8. Coñece o fascismo italiano e o nazismo alemán. (C)
 9. Coñecece a crise  da Restauración en España, a Ditadura de Primo de Rivera, a Segunda República e a Guerra  civil. (C)
 10. Coñece a cultura e arte entre 1919 e 1945(c)
 11. Coñece a cultura e arte de España e Galicia de finais do s.XIX e comezos dos.XX
 12. Coñece as causas,consecuencias, contendentes e etapas da Segunda Guerra Mundial. (C)
 13. Coñece as conferencias de paz e a formación da ONU. (C)
 14. Coñece a descolonización. (C)
 15. Coñece a formación de bloques antagónicos, a Guerra Fría e a coexistencia pacífica. (C)
 16. Comprende, interpreta e analiza mapas, gráficos, táboas de datos e documentos históricos das etapas estudiadas. (P)
 17. Elabora síntesis das etapas estudiadas. (P)
 18. Relaciona os coñecementos adquiridos. (P)
 19. Valora e respecta o patrimonio artístico e as diversas formas de expresión artística. (A)
 20. Rexeita a guerra como solución ós conflictos. (A)
 21. Busca información empregando as novas tecnoloxías. (P)
 22. Realiza os exercicios diariamente. (A)
 23. Interpreta textos e mapas. (P)

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Conoce el reglamento del baloncesto. (C)
 2. Identifica los fundamentos técnicos básicos del baloncesto. (C)
 3. Reconoce la lógica interna del juego en baloncesto. (C)
 4. Reconoce la lógica interna del juego en voleibol. (C)
 5. Es capaz de jugar al baloncesto de forma fluida. (P)
 6. Efectúa correctamente la defenca individual. (C)
 7. Efectúa los bloqueos directos con técnica correcta. (P)
 8. Respeta el material deportivo. (A)
 9. Mantiene hábitos higiénicos. (A)
 10. Respeta las deficiencias de ejecución ajenas. (A)
 11. Interviene en las tareas propuestas con predisposición e intención. (A)

FÍSICA E QUÍMICA

 1. Coñece os nomes e símbolos dos elementos así como as súas valencias mais habituais. (C)
 2. Formula e nomea compostos químicos: binarios, ternarios, oxoácidos e oxisales de cromo e manganeso, sales ácidas, sales básicas, sales dobles, iones de; sales binarias, ácidos hidrácidos e de ácidos oxoácidos. (P)
 3. Identificación dos diferentes modelos atómicos, expresando similitudes e diferencias entre eles. (C)
 4. Explica os distintos conceptos que son fundamentais para comprender a complexidade do átomo. (C)
 5. Determina o número atómico e o número másico a partir das partículas constituintes do átomo e viceversa, tanto de átomos neutros como de iones. (P)
 6. Identifica o nivel, o subnivel y o orbital de diferentes electróns dados os seus números cuánticos. (P)
 7. Escribe e compara configuracións electrónicas de distintos elementos da tabla periódica. (P)
 8. Amosa sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara dos procesos, expresando o que se fai e o por qué se fai. (A)
 9. Amosa interese pola aprendizaxe de novos conceptos que gardan relación co mundo que o rodea. (A)
 10. Relaciona as propiedades dunha sustancia co tipo de enlace. (C)
 11. Calcula masas moleculares e composicións centesimales. (P)
 12. Relaciona o concepto de mol co número de moléculas, átomos, masas atómicas e moleculares. (C)
 13. Interpreta as ecuacións químicas realizando cálculos estequiométricos sinxelos, en masas e volúmenes. (P)
 14. Aplica a ley da conservación da masa nas transformacións químicas. (P)
 15. Describe o movimento clasifícao. (C)
 16. Realiza e expón traballos na aula. (P)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Estudiar los textos administrativos, su estructura y sus características.(C)
 2. Conocer el contexto artístico y social y las características del modernismo y de la Generación del 98. (C)
 3. Estudiar la noticia: estructura y características. (C)
 4. Conocer el contexto artístico y social y las características del Novecentismo y las vanguardias.
 5. Conocer el contexto artístico  y social y las características de la Generación del 27. (C)
 6. Estudiar la argumentación: estructura y características. (C)
 7. Conocer el contexto artístico y social y las características de la lírica tras la Guerra Civil. (C)
 8. Analizar las oraciones coordinadas y reconocer las clases de oraciones coordinadas. (P)
 9. Estudiar la ortografía de los números, de las palabras que se pueden escribir juntas o separadas y de las palabras homófonas. (P)
 10. Estudiar las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. (P)
 11. Estudiar la creación de palabras por sufijación nominal, adjetival y verbal. (P)
 12. Mostrar interés por utilizar la lengua, oral y escrita, con la mayor precisión posible (léxico, ortografía y sintaxis). (A)
 13. Valorar y aprovechar su tiempo y respetar el de los demás. (A)

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Coñecer e analizar os trazos e os recursos propios dos textos expositivos.
 2. Coñecer o vocabulario básico relacionado coas artes.
 3. Repasar e aplicar correctamente as normas de uso de h e de b/v.
 4. Diferenciar entre fonema, son e grafía e saber caracterizar os fonemas vocálicos e os consonánticos.
 5. Coñecer o panorama cultural da prosa de posguerra, as xeracións e os seus representantes destacados.
 6. Coñecer e analizar os trazos e os recursos propios dos textos argumentativos.
 7. Coñecer o vocabulario básico relacionado cos deportes.
 8. Repasar e aplicar correctamente as regras do xénero e do número.
 9. Coñecer a diferenza entre enunciado, frase e oración e saber clasificar as distintas frases.
 10. Coñecer o panorama cultural da prosa de posguerra, as xeracións e os seus representantes destacados.
 11. Coñecer e analizar os aspectos básicos da narración literaria.
 12. Coñecer o vocabulario básico relacionado cos espectáculos.
 13. Repasar e aplicar correctamente os pronomes átonos de complemento directo e de complemento indirecto.
 14. Coñecer as funcións sintácticas que se establecen na oración simple.
 15. Coñecer o panorama cultural da prosa de posguerra, as xeracións e os seus representantes destacados.
 16. Coñecer e analizar os aspectos básicos da narración literaria.
 17. Coñecer o vocabulario básico relacionado cos sentidos e as sensacións.
 18. Repasar e aplicar correctamente a colocación dos pronomes átonos e o uso dos dativos de interese e de solidariedade.
 19. Recoñecer as oracións compostas por coordinación e por subordinación e clasificar as oracións coordinadas.
 20. Coñecer o panorama cultural da poesía de posguerra, as xeracións e os seus representantes destacados.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. Conoce el uso del lenguaje indirecto, la voz pasiva y el sistema verbal. (C)
 2. Utiliza los verbos auxiliares modales para expresar obligación, necesidad, consejo, permiso, posibilidad y habilidad. (C)
 3. Comprende y utiliza las estructuras de las oraciones finales, consecutivas, temporales, condicionales, exclamativas, adjetivas y distingue en forma y uso los pronombres relativos e interrogativos. (C)
 4. Conoce cómo expresar acciones y planes futuros y la utilización correcta del presente perfecto. (C)
 5. Utiliza y conoce los verbos que rigen objeto más infinitivo, la forma –ing y el infinitivo con o sin “to”. (C)
 6. Conoce y sabe hablar de cantidades, describir objetos, describir posición y lugar y hacer comparaciones. (C)
 7. Conoce y utiliza las estructuras y el vocabulario objeto de estudio en la evaluación. (C)
 8. Audición para mejorar la pronunciación y para obtener información específica. (P)
 9. Escribe una composición sobre un tema que tenga relación con los contenidos estudiados en clase. (P)
 10. Traduce de forma directa e inversa textos relativos a los distintos aspectos socioculturales, haciendo uso del vocabulario y estructuras dadas. (P)
 11. Ejercicios orales y escritos para revisar estructuras gramaticales. (P)
 12. Realiza a diario sus tareas en el aula y en casa. (A)
 13. Manifiesta interés por conocer y observar las normas de comportamiento en el aula. (A)
 14. Tiene interés por participar de forma activa en clase. (A)
 15. Reconoce la importancia del idioma extranjero como medio de comunicación con otros pueblos y culturas. (A)

MATEMÁTICAS

 1. Resolve inecuacións de 1ºe 2º grao con unha incógnita.
 2. Coñece as razóns trigonométricas e a relación fundamental da trigonometría.
 3. Pescuda as razóns trigonométricas dun ángulo dado, coñecendo o cuadrante no que se atopa e unha razón trigonométrica.
 4. Resolve problemas trigonométricos mediante a aplicación das relación e teoremas fundamentais da trigonometría
 5. Diferenza e opera con sucesións aritméticas e xeométricas, converxentes e diverxentes.
 6. Coñece a aproximación ó concepto de límite e define matemáticamente o límite dunha sucesión. 
 7. Sabe calcular límites de sucesións e funcións, tanto nos casos nos que a asignación é inmediata como nalgúns casos concretos de indeterminaciones.
 8. Amosa sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Reflexiona sobre la colocación de los pronombres personales complementos de objeto directo e indirecto, el pronombre “y” y el pronombre ”en”; sobre la finalidad y la concordancia del participio de pasado. (C)
 2. Reflexiona sobre la expresión de la causa y la consecuencia, sobre el “passé composé” y el “imparfait”; sobre el “futur simple” y el “futur proche”. (C)
 3. Selecciona información a partir de documentos orales y escritos. (P)
 4. Se interesa por conseguir una corrección creciente en los mensajes orales y escritos. (A)

RELIGIÓN

 1. Conoce la biografía de San Benito y la importancia que esta persona ha tenido en la historia del cristianismo. (C)
 2. Analiza la importancia que tuvo el cristianismo como factor de unidad en la época posterior a la caída del Imperio Romano. (P)
 3. Conoce la Iglesia en tiempos de Carlomagno. (C)
 4. Descubre el origen, sentido y aportación a la historia de la Iglesia del monacato. (P)
 5. Conoce la expansión del Islam y la presencia del cristianismo en la España musulmana. (C)
 6. Conoce las características de la historia de la Iglesia en los siglos X-XIII. (C)
 7. Valora la importancia de la reforma del monacato y de la aparición de las órdenes mendicantes. (A)
 8. Conoce el significado de las Cruzadas y las consecuencias del Cisma de Oriente y de Occidente. (C)
 9. Actitud de respeto y tolerancia hacia otras formas de pensamiento. (A)
 10. Respetar el uso de la palabra durante los diálogos y debates de clase. (A)

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA

 1. Conocer en qué consiste una teoría ética y sus distintas modalidades (éticas materiales y formales)
 2. Analizar las aportaciones de cada sistema ético, así cómo sus principales representantes
 3. Aprender y practicar las técnicas del debate
 4. Conocer en qué consiste la naturaleza moral y jurídica de los derechos humanos
 5. Reconocer la dignidad del hombre como postulado necesario, sin el cual no son factibles los derechos humanos
 6. Interiorizar los valores que defienden la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las demandas que nos dirigen los mismos: proteger, promover y hacer efectivos los derechos humanos
 7. Importancia de los derechos humanos como buenas soluciones y el problema de sus garantías
 8. Saber qué ocurre cuando no se respetan los derechos humanos

INFORMÁTICA

 1. Coñecer as etapas fundamentais do proceso de edición de vídeo.
 2. Saber como capturar un vídeo ou importalo.
 3. Elementos básicos da edición de vídeos.
 4. Exportar un vídeo a diferentes formatos.
 5. Aprender o concepto de páxina web, os principais programas informáticos para a súa xeración e as principais técnicas para o deseño e organización de páxinas, así como a inclusión de elementos multimedia que melloren a súa aparencia.
 6. Adquirir coñecementos básicos da linguaxe html e manexar algunhas das etiquetas básicas da devandita linguaxe.
 7. Adquirir nocións para a administración de sitios web.
 8. Coñecer como se realizan páxinas web accesibles e como comprobar a accesibilidade dunha páxina.
 9. Adquirir nocións para a realización de páxinas web con técnicas xml (xhtml).
 10. Coñecer o concepto de multimedia.
 11. Crear elementos gráficos web.
 12. Editar ficheiros de audio.
 13. Crear animacións multimedia.
 14. Coñecer o concepto de presentación, os principais programas informáticos para a súa xeración, así como as principais técnicas para o deseño e organización de presentacións.
 15. Adquirir coñecementos sobre os diferentes tipos de presentacións.
 16. Coñecer o fundamento da internet a través da súa evolución histórica.
 17. Coñecer a estrutura da internet e os distintos medios e dispositivos de conexión involucrados.
 18. Coñecer os distintos servizos que fornece a internet.
 19. Apreciar a cantidade de enderezos necesarios para identificar as computadoras na internet, e ver a solución perante o seu esgotamento.

TECNOLOXÍA

 1. Valorar o desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia.
 2. Análise da evolución dos obxectos técnicos e os produtos industriais.
 3. Coñecer os avances tecnolóxicos da Prehistoria.
 4. Valorar o impacto social e evolutivo da tecnoloxía desde a Idade Antiga ata a Idade Moderna.
 5. Identificar os avances científicos cos cambios sociais producidos tras a Revolución Industrial.
 6. Apreciar o desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia.
 7. Analizar a evolución dos obxectos tecnolóxicos.
 8. Valorar a importancia da normalización nos produtos industriais.
 9. Estimar a necesidade do aproveitamento das materias primas e os recursos naturais.
 10. Adquirir hábitos que potencien o desenvolvemento sustentable.
 11. Identificar as diferentes instalacións dunha vivenda.
 12. Distinguir os distintos elementos que compoñen cada instalación.
 13. Interpretar correctamente os termos dunha factura doméstica.
 14. Valorar a necesidade de aforrar enerxía na vivenda.
 15. Coñecer a capacidade das novas tecnoloxías para realizar deseño gráfico e aprender as ferramentas básicas dun programa de diseño gráfico.

 

 

MÚSICA

LATÍN

 1. Coñece e utiliza a segunda declinación: masculina "dominus-i" e a neutra "templum-i".
 2. Identifica e emprega os verbos de tódalas conxugacións latinas no presente simple, no imperfecto e na forma imperativa.
 3. Establece a relación entre o léxico latino e os cultismos.
 4. Amosa interese pola asignatura e pola cultura latina.

 

3ª Evaluación

 • Bioloxía
 • CCSS
 • E. F.
 • F. y Q.
 • Lengua
 • Gallego
 • Inglés
 • Matemáticas
 • Francés
 • Religión
 • Ética
 • Informática
 • Tecnol.
 • Música
 • Latín

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 1. Coñece os procesos xeolóxicos que modifican o relevo. (C)
 2. Coñece os relevos cársticos. (C)
 3. Coñece os relevos graníticos. (C)
 4. Coñece a acción das augas superficiais. (C)
 5. Coñece a evolución do relevo. (C)
 6. Coñece os argumentos de Wegener. (C)
 7. Coñece a teoría da deriva continental. (C)
 8. Coñece as placas litosféricas. (C)
 9. Coñece o nacemento dos océanos. (C)
 10. Coñece as deformacións plásticas e de rotura. (C)
 11. Interpreta diagramas representativos dos relevos. (P)
 12. Recoñece as principais formas dos relevos arcillosos, cárstico e granítico. (P)
 13. Recoñece o estado da revolución dun relevo. (P)
 14. Identifica as formas do relevo litoral. (P)
 15. Realiza cortes topográficos sinxelos do relevo do fondo oceánico. (P)
 16. Elabora secuencias cronolóxicas sobre a apertura dun océano. (P)
 17. Recoñece os distintos tipos de deformacións. (P)
 18. Valora a utilidade dos mapas topográficos como representacións do relevo. (A)
 19. Valora a importancia que ten o relevo para a vida humana. (A)
 20. Valora o coñecemento científico como un proceso cambiante en permanente construcción. (A)

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

 1. Coñece os contidos da segunda avaliación C
 2. Coñece a Ditadura franquista. C
 3. Coñece a posguerra e o desenvolvemento económica. C
 4. Coñece a oposición ao franquismo na posguerra en España e en Galicia. C
 5. Coñece a arte no franquismo. C
 6. Coñece a España democrática: Constitución de 1978 e o Estatuto de Autonomía. C
 7. Coñece Galicia e a Unión Europea C
 8. Coñece a cultura e a arte española e galega a partir de 1975
 9. Coñece a nova orde mundial C
 10. Coñece a Unión Europea. C
 11. Coñece a crise do comuinismo,o munodo islámico e Amárica Latina C
 12. Coñece os conflictos do mundo actual. C
 13. Coñece a globalización na sociedade do século XXI e a revolución tecnolóxica. C
 14. Coñece as manifestacións artísticas a partir de 1945 C
 15. Coñece a arte do século XX en España e en Galicia. C
 16. Coprende, interpreta e analiza  mapas, gráficos, táboas de datos e documentos históricos das etapas estudadas. P
 17. Valora as organización internacionais que se encargan de preservar a paz. A
 18. Rexeita calquera tipo de totalitarismo político. A
 19. Tolera as diversas ideoloxías. A
 20. Rexeita a guerra como solución aos conflictos. A
 21. Valora e respeta o patrimonio artístico. A
 22. Realiza os exercicios diariamente. C

EDUCACIÓN FÍSICA

 1. Conoce el reglamento del badminton. (C)
 2. Identifica los fundamentos técnicos del badminton. (C)
 3. Reconoce la lógica interna del juego en badminton. (C)
 4. Reconoce la base rítmica del vals vienés. (C)
 5. Es capaz de jugar al badminton de forma fluida. (P)
 6. Efectúa los golpes fundamentales con técnica correcta. (P)
 7. Realiza los pasos del primer nivel de baile de salón para el vals vienés. (P)
 8. Respeta los defectos y virtudes del contrario. (A)
 9. Mantiene hábitos higiénicos. (A)
 10. Interviene en el desarrollo de las clases con predisposición. (A)

FÍSICA E QUÍMICA

 1. Formula e nomea compostos químicos: binarios, ternarios, oxoácidos e oxisales de cromo e manganeso, sales acedos, sales básicos, sales dobres, iones de; sales binarias, acedos hidrácidos e de ácidos oxoácidos. (P)
 2. Relaciona o concepto de mol co número de moléculas, átomos, masas atómicas e moleculares. (C)
 3. Realiza cálculos estequiométricos onde interveñan as relacións entre volumes, masas, moles, moléculas e átomos. (P)
 4. Calcula masas moleculares e composicións centesimales. (P)
 5. Coñece e aplica a lei dos gases ideais. (P)
 6. Aplica a lei de conservación da masa en transformacións químicas. (P)
 7. Comprende o concepto de velocidade de reacción así como os factores que inflúen na mesma. (C)
 8. Distingue conceptos como: movemento, vector de posición, vector desprazamento, espazo percorrido, traxectoria, velocidade media, velocidade instantánea, magnitudes escalares e vectoriales, aceleración ... (C)
 9. Resolve gráfica e numericamente exercicios relacionados co m.r.ou., m.r.ou.a. e m.c.ou. (P)
 10. Aplica as ecuacións do m.r.u., m.r.u.a. e m.c.u. a casos sinxelos. (P)
 11. Interpreta gráficas e-t e v-t dun movemento. (P)
 12. Aplica os principios da dinámica en cuestións e exercicios sinxelos. (P)
 13. Mostra interese pola aprendizaxe de novos conceptos que gardan relación co mundo que nos rodea. (A)
 14. Mostra sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido, expresando o que se fai e por que se fai. (A)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 1. Estudiar la reclamación. (C)
 2. Conocer el contexto artístico y social y las características de la narrativa tras la Guerra Civil. (C)
 3. Conocer las características del teatro tras la Guerra Civil. (C)
 4. Conocer el contexto artístico y social y las características de la literatura actual. (C)
 5. Conocer el contexto artístico y social y las características de la literatura hispanoamericana. (C)
 6. Estudiar las oraciones subordinadas adverbiales impropias. (P)
 7. Estudiar las relaciones semánticas de las palabras. (P)
 8. Estudiar la aplicación de los signos de puntuación. (P)
 9. Conocer las formas verbales no personales. (P)
 10. Realizar un trabajo escrito sobre la obra De ratones y hombres. (P)
 11. Mostrar interés por utilizar la lengua, oral y escrita, con la mayor precisión posible (léxico, ortografía y sintaxis). (A)
 12. Valorar y aprovechar su tiempo y respetar el de los demás. (A)

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 1. Recoñecer as características dos códigos, lingüístico e iconográfico, do cómic.
 2. Coñecer o vocabulario básico relacionado coas leis.
 3. Repasar e aplicar correctamente os artigos e os adxectivos determinativos.
 4. Identificar, clasificar e analizar oracións subordinadas substantivas e adxectivas.
 5. Coñecer o panorama cultural da poesía de posguerra, as xeracións e os seus representantes destacados.
 6. Coñecer o panorama do teatro nos anos da posguerra.
 7. Coñecer as características dos códigos, lingüístico e iconográfico, do cine.
 8. Coñecer o vocabulario básico relacionado co pan e os doces.
 9. Repasar e utilizar correctamente a conxugación dos verbos, regulares e irregulares.
 10. Identificar e clasificar as oracións subordinadas adverbiais.
 11. Coñecer o panorama cultural a partir de 1975, as características da narrativa actual e os seus representantes destacados.
 12. Coñecer o proceso de creación dun programa televisivo ou radiofónico.
 13. Coñecer o vocabulario básico relacionado coa televisión, a radio e o cine.
 14. Recoñecer e aplicar correctamente o infinitivo conxugado e as perífrases verbais.
 15. Coñecer as relacións semánticas que se poden establecer entre as palabras desde o punto de vista do significado.
 16. Coñecer as características, grupos e representantes máis salientables da poesía e do teatro actuais.
 17. Analizar a linguaxe publicitaria, os seus recursos e finalidade.
 18. Coñecer o vocabulario básico relacionado coa publicidade.
 19. Recoñecer e aplicar correctamente os adverbios, as preposicións e as conxuncións.
 20. Coñecer as causas dos cambios semánticos e comprender os conceptos de eufemismo e tabú.
 21. Recoñecer nas novas tecnoloxías outro medio eficaz de difundir a literatura.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 1. Conoce el uso de la voz pasiva, el sistema verbal y el lenguaje indirecto. (C)
 2. Sabe utilizar los verbos auxiliares modales para exprresar obligación, necesidad, consejo, permiso, posibilidad, habilidad y deducciones. (C)
 3. Comprende y utiliza las estructuras de las oraciones finales, temporales, condicionales, exclamativas, adjetivas y distingue en forma y uso los pronombres relativos e interrogativos. (C)
 4. Sabe expresar certeza, acuerdo y desacuerdo, hacer sugerencias, formular ofertas, aceptar y rehusar ofertas y hacer promesas.
 5. Utiliza y conoce los verbos que rigen objeto más infinitivo, la forma –ing y el infinitivo con o sin “to”. (C)
 6. Sabe hablar de rutinas, costumbres, de posibilidades y situaciones imaginarias y hacer comparaciones. (C)
 7. Conoce y utiliza las estructuras y el vocabulario objeto de estudio en la evaluación. (C)
 8. Audición para mejorar la pronunciación y para obtener información específica. (P)
 9. Escribe una composición sobre un tema que tenga relación con los contenidos estudiados en clase. (P)
 10. Traduce de forma directa e inversa textos relativos a los distintos aspectos socioculturales, haciendo uso del vocabulario y estructuras dadas. (P)
 11. Lectura para la obtención de información global y específica de un texto. (P)
 12. Ejercicios orales y escritos para revisar estructuras gramaticales. (P)
 13. Realiza a diario sus tareas en el aula y en casa. (A)
 14. Manifiesta interés por conocer y observar las normas de comportamiento en el aula. (A)
 15. Tiene interés por participar de forma activa en clase. (A)
 16. Reconoce la importancia del idioma extranjero como medio de comunicación con otros pueblos y culturas. (A)

MATEMÁTICAS

 1. Ten unha visión global das características máis importantes dunha función, con vistas a ser descrita ou ser representada.
 2. Calcula dominio e percorrido de funcións sinxelas.
 3. Representa funcións, realiza o estudo dos puntos característicos das mesmas.
 4. Estuda a función exponencial e logarítmica.
 5. Coñece o concepto de derivada dunha función.
 6. Deriva diversas función aplicando as regras de derivación.
 7. Representar graficamente os datos dunha variable aleatoria mediante os diversos gráficos (circular, de barras…).
 8. Calcular os parámetros estatísticos de centralización e de dispersión.
 9. Comprende a necesidade das variables bidimensionais e calcula os seus parámetros.
 10. Diferenza entre permutacións, variacións con e sen repetición e combinacións.
 11. Calcula probabilidades de sucesos utilizando a regra de Laplace. Resolve problemas de probabilidade condicionada.
 12. Mostra sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 1. Reflexiona sobre la utilización de los pronombres personales, la negación y el uso del condicional. (C)
 2. Reflexiona sobre el uso de los indefinidos, el pluscuamperfecto y el condicional perfecto. (C)
 3. Selecciona información a partir de documentos orales y escritos. (P)
 4. Se interesa por conseguir una corrección creciente en los mensajes orales y escritos. (A)

RELIGIÓN

 1. Conoce la vida de santa Teresa de Jesús, mística y doctora de la Iglesia. (C)
 2. Conoce los aspectos fundamentales de la doctrina de Lutero. (C)
 3. Reflexiona sobre la necesidad de reforma en el siglo XV que tenía la Iglesia. (C)
 4. Conoce las principales diferencias entre católicos y protestantes. (C)
 5. Sabe exponer los contenidos y el significado del concilio de Trento (P)
 6. Conoce quien fue el cardenal Newman y da razón de su importancia. ( C)
 7. Conoce como afectó a la Iglesia la Ilustración, secularización y la Revolución Francesa. (C)
 8. Muestra interés por el conocimiento de una parte de la historia tan rica en acontecimientos. (A)

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA

 1. Coñecer que se entende por Estado, a súa organización política e o seu rexime territorial
 2. Interiorizar os principios rectores da democracia como forma de goberno e modo de vida
 3. Aprender os conceptos de poder político, legalidade e lexitimidade, asi como a súa vinculación coa soberanía
 4. Analizar os problemas da democracia
 5. Asumir os valores e os principios da Constitución Española ou o feito de que España é un Estado social democrático e de dereito
 6. Entender a oposición existente entre a ética e a política, e os problemas do exercicio do poder
 7. Coñecer en que consiste a discriminación feminina e as raíces da mesma
 8. Recoñecer a dignidade da muller como un deito fundamental. Coñecer as reivindicacións dos movementos feministas
 9. Recoñecer os principais problemas morais que plantexa a discriminación da muller, facendo especial fincapé no terceiro Mundo
 10. Coñecer a situación da muller en España
 11. Saber o que pasa cando non se respectan os dereitos da muller na esfera pública ou privada. O problema da violencia de xénero
 12. Identificar as solución de carácter xurídico, político, económico e moral que se plantexaron ao redor deste problema
 13. Traballar en grupos cooperativos

INFORMÁTICA

 1. Adquirir os conceptos básicos fundamentais das redes P2P, en concreto os relativos á súa estrutura e funcionamento. Coñecer as principais características das redes P2P.
 2. Coñecer as principais aplicacións das redes P2P. Mostrar o funcionamento dunha aplicación para a descarga de contidos legais e unha aplicación de Voz sobre IP.
 3. Coñecer as distintas formas de se relacionar que propician os servizos da internet e como conforman un novo modelo de sociedade globalizada.
 4. Adquirir habilidades de manexo dos programas de mensaxaría instantánea.
 5. Aproveitar os foros e comunidades virtuais como fonte de información especializada.
 6. Coñecer os ámbitos de difusión de artigos persoais coñecidos como blogs, e medios colaborativos, como as wikis.
 7. Coñecer os servizos en liña de maior interese para o cidadán relativos á Administración, comercio, educación, traballo e saúde.
 8. Adquirir habilidades e actitudes para a protección e seguridade nas comunicacións informáticas.
 9. Coñecer os mecanismos de seguridade que proporcionan os certificados dixitais nas comunicacións electrónicas.
 10. Adquirir os conceptos básicos sobre as ameazas máis comúns ao acceder a redes de datos. Distinguir as diferentes ameazas que comprometen a privacidade, apropiación de recursos ou estafas en comercio electrónico. Coñecer medidas de protección para estas ameazas.
 11. Coñecer as ameazas que pode sufrir a prestación dun servizo a través dunha rede de computadoras e os ataques de modificación ou eliminación tanto de programas como de datos.
 12. Adquirir hábitos e medidas de protección que teñen como obxectivo manter a privacidade no acceso a redes de computadoras.
 13. Coñecer o concepto de propiedade intelectual e a súa relación cos distintos contidos dispoñibles na rede. Coñecer os tipos de acceso a contidos protexidos. Coñecer o concepto de copia privada, as súas limitacións e as compensacións establecidas.
 14. Coñecer o concepto de licenza de software e os diferentes tipos e as súas limitacións.
 15. Coñecer os conceptos de software privativo e software libre. Coñecer os diferentes tipos de licenzas de software libre do mercado e cales son as súas diferenzas

TECNOLOXÍA

 1. Ser consciente da importancia que ten para a sociedade actual a automatización de sistemas.
 2. Coñecer os distintos sistemas de control.
 3. Recoñecer os sensores máis utilizados e o seu funcionamento.
 4. Analizar cal é o sensor máis conveniente para determinadas situacións.
 5. Recoñecer as posibilidades dos sistemas neumáticos e hidráulicos.
 6. Coñecer as propiedades máis significativas dos fluídos a presión.
 7. Coñecer as características fundamentais e os elementos que interveñen nos circuítos neumáticos e hidráulicos
 8. Coñecer a estrutura e os compoñentes presentes nun robot.
 9. Distinguir entre os distintos tipos de robots, facendo especial fincapé nos robots industriais.
 10. Describir os robots móbiles, atendendo aos sistemas de automoción que lles permiten desprazarse.
 11. Valorar as achegas da cibernética na relación entre persoas e máquinas, recoñecendo as súas achegas ao longo da historia.
 12. Coñecer as características dunha linguaxe de programación sinxela que permita facer pequenos programas.
 13. Realizar aplicacións con MSWLogo que ofrezan simulacións simples.
 14. Explotar o potencial das redes informáticas.
 15. Concienciar da necesidade de protexer e controlar o acceso aos datos almacenados e transmitidos.
 16. Ter en conta as perspectivas de futuro das redes.

MÚSICA

LATÍN

 1. Coñece e utiliza os adxetivos de 2 terminacións: "bonus-a-um", a terceira declinación masculina, femenina e neutra: "mare-ris".
 2. Identifica e emprega os verbos de tódalas conxugacións latinas no presente simple, no imperfecto, no imperativo, no futuro imperfecto e no pretérito perfecto simple.
 3. Establece a relación entre o léxico latino e os cultismos.
 4. Amosa interese pola asignatura e pola cultura latina.

 

 

 

 

 

 

 • 1º ESO
 • 2º ESO
 • 3º ESO
 • 4º ESO

Evaluaciones 2014-15

1º ESO

 

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Seguimiento

03/11/2014

09/02/2015

18/05/2015

Entrega de boletines

10/12/2014

18/03/2015

23/06/2015

 

 

 

Evaluaciones 2013-14

2º ESO

 

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Seguimiento

05/11/2014

11/02/2015

20/05/2015

Entrega de boletines

10/12/2014

18/03/2015

23/06/2015

 

 

 

Evaluaciones 2013-14

3º ESO

 

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Seguimiento

14/11/2014

20/02/2015

22/05/2015

Entrega de boletines

17/12/2014

25/03/2015

23/06/2015

 

 

 

Evaluaciones 2014-15

4º ESO

 

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Seguimiento

11/11/2014

24/02/2015

26/05/2015

Entrega de boletines

17/12/2014

25/03/2015

23/06/2015